Reagujeme spolu a koordinovane

16.jan 2013

Po prebratí uznania

LAUREÁTI: SLOBODAN JOSIMOVIĆ, ROČNÉ UZNANIE VLÁDY APV V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI

– Je mi veľkou cťou byť medzi vami, ktorí ste poskytli obrovský prínos k dlhoročnému boju, ktorý generácie žien viedli a vedú za právo byť rovnoprávne s mužmi vo všetkých sférach verejného života. Aby sa jedna spoločnosť prejavila ako vyspelá a nediskriminačná, nestačí len aby deklarovala práva, ale ich musí aj účinne chrániť vo všetkých prípadoch, keď sa javí diskriminácia. Toto uznanie chápem ako ukážku, že sme ako štátne orgány na správnej ceste, a že naďalej na všetky prípady násilia musíme reagovať spoločne a koordinovane. Cena je zároveň aj posmelením, aby sme v budúcej práci stále prejavovali vysoký stupeň zodpovednosti a profesionality, – povedal 28. decembra vo vestibule budovy pokrajinskej vlády Slobodan Josimović, onedlho po prebratí ročného uznania v oblasti rodovej rovnosti.

Jeho životopis je už dnes pozoruhodný, hoci nemá tak veľa rokov na životnom konte. Narodil sa 1974 v Zreňanine, diplom získal na Právnickej fakulte v Novom Sade, od roku 1999 pôsobí v Obecnej verejnej obžalobe v Zreňanine, kde je od roku 2005 zástupcom obžalobcu. Keďže už na začiatku kariéry prejavil osobitný záujem o poskytnutie ochrany obetiam domáceho násilia, v roku 2007 sa, z poverenia verejného obžalobcu, stáva iniciátorom nového, inovačného modelu medziúsekovej spolupráce inštitúcií na území mesta Zreňanin. Jeho alfou a omegou je, od januára 2008, stála a koordinovaná spolupráca medzi verejným obžalobcom, políciou, Strediskom pre sociálnu prácu a Priestupkovým súdom pri prípadoch rodinného násilia. Táto je už veľmi známa ako príklad dobrej praxe a účinného pôsobenia mestských a obecných inštitúcií v boji proti tomuto druhu násilia.

To, čím sa zreňaninská prax líši od iných, je usporiadanie pravidelných stretnutí a zasadnutí predstaviteľov všetkých uvedených inštitúcií, pravidelná výmena údajov o javoch násilia, rozbor aktivít, ktorými sa na tieto reaguje, spoločné konzultácie a návrh opatrení, ktoré treba ďalej podniknúť.

Po vzniku spolupráce medzi úsekmi zistené je, že je najväčšou prekážkou pre obeť, zväčša ženu, ekonomická závislosť na páchateľovi násilia a teda nemožnosť dostať sa z ohrozenia. Zvlášť keď je tu dieťa, ktorému nedokáže samostatne zabezpečiť dennodenné potreby a existenciu. S cieľom prispieť k odstráneniu takýchto problémov Slobodan Josimović navrhol, aby pri Stredisku pre sociálnu prácu vznikol osobitný podúčet, vlastne Fond pre pomoc obetiam domáceho násilia. Ten pôsobí od júla 2009.

Okrem praktickej angažovanosti v boji proti násiliu Josimović sa uvedenou problematikou zaoberá aj v rámci viacerých projektov, kde účinkuje ako spolupracovník alebo prednášateľ, tiež teoreticky: zverejňovaním odborných štúdií v oblasti ochrany pred násilím. Pritom stačí vlastné profesionálne vedomosti sústavne dopĺňať a zveľaďovať školeniami: tak doma, ako i zahraničí. I vďaka tomu je z neho dnes odborník na pohľadanie.

                                                                                                     O. Filip

Po prebratí uznania

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs