Robiť v záujme občanov

8.jan 2013

„Za uplynulých šesť mesiacov, čiže od prevzatia moci na lokálnej úrovni, urobili sme mnoho,“ povedal na úvod novoročnej tlačovky v stredu 26. decembra 2012 Nedeljko Kovačević, riaditeľ Verejného podniku Direkcia pre výstavbu Obce Stará Pazova.  Podľa jeho slov v záujme občanov Staropazovskej obce boli ukončené všetky práce, ktoré začalo bývalé vedenie tohto podniku, a medzi tri hodnotnejšie investície zaradil výstavbu cyklisticko-pešej dráhy a rekonštrukciu ambulancií vo Vojke a Golubinciach.

„Cyklisticko-pešiu dráhu sme ešte oficiálne nedali na použitie, hoci je výstavba ukončená, lebo chybuje zodpovedajúce stavebné povolenie. Dokumentácia na získanie povolenia sa toho času nachádza v podniku Putevi Srbije. Občania však dráhu používajú na vlastnú zodpovednosť, hoci by to nemali robiť, pokiaľ ju nedáme v blízkej budúcnosti na použitie,“ povedal riaditeľ Nedeljko Kovačević.

O tom, že sa v uplynulom polroku mnoho pracovalo, svedčia i početné aktivity, ktoré Direkcia pre výstavbu obce realizovala: očistené sú divé skládky a niektoré kanály na území obce, vykonaná je sanácia kanalizačnej siete v Nových Bánovciach, upravená je strecha na budove Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove, opravené sú cesty, upravené miestnosti PU Poletarac v Novej Pazove… Ďalej je dokončená výstavba Domu smútku v Surduku, zorganizovaná je zimná služba na čistenie snehu… Direkcia pre výstavbu Obce Stará Pazova okrem toho v minulom roku podporila početné humanitárne akcie, športové a kultúrne podujatia… Riaditeľ ešte povedal, že v lanskom roku pracovali v súlade s finančnými prostriedkami. „Po obchôdzke objektov sme zmapovali celkovú situáciu v obci a dospeli sme k záveru, že nie je práve najlepšia,“ akcentoval Kovačević a dodal, že v podniku nenašli ani niektoré významné projekty, ktoré sú základom činnosti a bez ktorých nemôžu pracovať, ba ani sa uchádzať o prostriedky buď z republikových alebo pokrajinských orgánov.

V roku 2013 v tomto pazovskom podniku dôraz plánujú dať na adaptáciu ambulancií Domu zdravia Dr. Jovana Jovanovića Zmaja, úpravu škôl a predškolských ustanovizní a na infraštruktúrne vybavenie pozemkov. Vo finančnom pláne direkcie na bežný rok je až 53 malých  verejných obstarávaní (po 4 190 000 dinárov s DPH), ktoré usmernia na realizáciu prioritných úloh. „Medzi dôležitejšie investície patrí aj rekonštrukcia, resp. výstavba novej vozovky od Starej Pazovy (od Zmaj Jovovej ulice) po Staré Bánovce. Stavať sa bude v štyroch fázach: prvá fáza po východ z mesta, druhá fáza po továreň Nestlé, tretia fáza zahrnie novú asfaltovú vrstvu po Staré Bánovce, štvrtá fáza predpokladá práce po benzínové čerpadlo v tejto podunajskej osade. Hodnota prác je 460 miliónov dinárov,“ povedal okrem iného Kovačević a dodal, že v každej osade v obci plánujú niečo robiť a zamerajú sa, samozrejme, na to, čo je najdôležitejšie pre život a prácu občanov. V samom meste Stará Pazova plánujú sanáciu vozoviek, dobudovanie miestností na rozšírenie kapacít predškolskej ustanovizne, adaptáciu objektu RTV Stará Pazova… Do pôvodného stavu sa má vrátiť i budova niekdajšieho hotelu Srem.

„Čo sa týka výstavby kanalizačnej siete, na území Staropazovskej obce zostalo ešte vystavať 160 kilometrov, potom 26 kilometrov kanalizačných kolektorských smerov a vykonať sanáciu regionálnej časti. Do konca nášho mandátu sme si zaumienili vystavať kanalizačnú sieť v celej obci. Nebudeme a nechceme robiť jednu po jednu ulicu,“ akcentoval riaditeľ Direkcie pre výstavbu obce Stará Pazova Nedeljko Kovačević.

A. Lešťanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs