Rozpočet a vedenie rádia v popredí

9.jan 2013

Siedme zasadnutie Zhromaždenia obce B. Petrovec sa uskutočnilo v posledný piatok uplynulého roku. Navrhnutý, a potom i schválený rokovací program obsahoval dvanásť bodov. Výborníci najviac pozornosti venovali rozpočtu obce na rok 2013, a potom aj vymenovaniu úradujúceho riaditeľa Informačného strediska Báčsky Petrovec.

Po skončení mandátu úradujúcej riaditeľky Katarína Melegová-Melichová sa prihovorila Zhromaždeniu obce, zhodnotila doterajšiu prácu a postavenie Rádia Petrovec a popriala úspešnú prácu v budúcnosti

Návrh obecného rozpočtu na rok 2013 výborníkom ozrejmil predseda obce Pavel Marčok, ktorý pripomenul, že sa pri vypracovaní rozpočtu dbalo na jeho rozvojový aspekt, ale v danej ekonomickej situácii sa muselo prihliadať aj na jeho sociálnu komponentu. Zvýšenie rozpočtu o takých 10 percent zhodnotil ako reálne, takže je navrhnutý rozpočet v sume 620 miliónov dinárov. Obecný náčelník pre financie Boško Bogunović poukázal, že návrh rozpočtu museli pripraviť za kratší čas, čo spôsobilo meškanie niektorých dokladov. Výborník Karol Werle v diskusii poukázal na zmeny v transferoch z vyšších úrovní, hlavne z pokrajinskej, a táto položka je podľa jeho slov veľmi optimisticky zamyslená, keďže vynáša 280 miliónov dinárov. Ďalej pozornosť venoval výdavkom, zvlášť položke, ktorá sa vzťahuje na komasáciu, ktorá v Petrovci pokračuje aj v roku 2013 a v Kulpíne sa končí. Záverom Werle konštatoval, že za uplynulé dva roky, odkedy komasácia prebieha, sa na tieto účely vyčlenilo až 150 miliónov dinárov. Hovoril aj o vyčleňovaní prostriedkov na obecnú Direkciu pre cestné hospodárstvo, ktoré by sa podľa jeho mienky mali stále zvyšovať. V návrhu rozpočtu je na tieto účely plánovaných 57 miliónov dinárov, čo je podľa jeho slov málo vzhľadom na stav infraštruktúry v obci, predovšetkým ciest, vodovodu a iného. Po obsiahlej diskusii, v ktorej sa zúčastnili aj výborníci Ondrej Koroš, Ján Sabo, Ondrej Fekete, Ján Bohuš a predseda ZO Rajko Perić, rozpočet na rok 2013 bol schválený.

V pokračovaní zasadnutia ZO schválilo rozhodnutia o lokálnych administratívnych poplatkoch a úhradách za služby obecnej správy, potom o lokálnych komunálnych poplatkoch, o určovaní výšky úhrady za úpravu stavebného pozemku, o podmienečnom odpísaní úrokov a spočívaní daňového dlhu a o komunálnych činnostiach. V prvej časti nasledujúceho bodu vzťahujúceho sa na Informačné stredisko B. Petrovec z funkcie úradujúcej riaditeľky uvoľnili Katarínu Melegovú-Melichovú, ktorá odchádza do dôchodku. Za jej doterajšiu odbornú prácu a snahu sa v mene ZO poďakoval predseda Rajko Perić. Potom sa výborníci venovali vymenovaniu nového úradujúceho riaditeľa tejto informačnej ustanovizne. Správna rada Informačného strediska (Rádia Petrovec) na toto miesto, ako vysvetlil jej predseda Ondrej Koroš, zo šiestich prihlásených kandidátov jednohlasne navrhla Vladimíru Dorčovú-Valtnerovú. Tento návrh však Obecná rada zamietla a na miesto ú. r. navrhla novinárku Vieru Dorčovú-Babiakovú, zamestnankyňu Informačného strediska. Obecný náčelník Dušan Govorčin v súvislosti s tým poukázal na nedostatok zákonného regulatívu v oblasti informovania a vysvetlil, že počas navrhovania kandidáta na miesto riaditeľa na schôdzu Správnej rady Rádia Petrovec neboli pozvaní predstavitelia zakladateľa, čiže obce. Odvolal sa pritom na zmeny v zákonoch a uviedol, že kandidátka Vladimíra Dorčová-Valtnerová svoju nespokojnosť vyjadrila tým, že zalarmovala veľké novinárske asociácie a združenia, ktoré odsúdili tento krok báčskopetrovskej lokálnej samosprávy. Predseda ZO R. Perić uviedol, že počas zasadnutia ZO V. Dorčová-Babiaková podala písomnú vyhlášku, že sa funkcie úradujúcej riaditeľky nemôže ujať. V prestávke zasadnutia ZO zasadala kádrová komisia a na úradujúceho riaditeľa navrhla Jána Černáka, jedného z prihlásených kandidátov. Doplnok výborníka Miroslava Pucovského, aby výborníci ZO hlasovali o návrhu Správnej rady Informačného strediska (Vladimíra Dorčová-Valtnerová), nebol schválený. A tak výborníci ZO na miesto ú. r. na obdobie do 6 mesiacov hlasovaním vymenovali Jána Černáka z Petrovca.

O výsledkoch referenda v Maglići informoval predseda Rady MS Maglić Rajko Perić. Podľa jeho slov samozdanenie v tejto osade na referende nebolo schválené. Záverom posúdili a schválili informáciu o stave a dianiach v oblasti kultúry, ako aj informáciu v oblasti športu a telovýchovy na území Obce Báčsky Petrovec v uplynulom období.

K. Gažová

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs