S cieľom zveľadenia vzdelanostnej úrovne

21.feb 2013

V zasadačke Miestneho spoločenstva Ľuba: Nikola Mauković (zľava), Nikola Vasić, Anna Tomanová-Makanová, JUDr. Ján Varšo, Janko Topoľský, Martin Markuš a Milina Sklabinská

V ĽUBE OTVORILI PRVÉ SLOVENSKÉ KOMUNITNÉ CENTRUM VO VOJVODINE

Ľuba, malá dedinka v Šídskej obci, je od piatka 15. februára bohatšia o nové miestnosti a nové možnosti zveľadenia vzdelanostnej úrovne, prednostne tam žijúcich Slovákov. Prvé Slovenské komunitné centrum vo Vojvodine, prestrihnutím červenej stuhy, slávnostne otvorili mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade JUDr. Ján Varšo, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Anna Tomanová-Makanová a predseda Rady Miestneho spoločenstva Ľuba Janko Topoľský.

Ako povedala Daniela Ďurašová z Asociácie pre edukáciu a regionálny rozvoj, so sídlom v Padine (AERD), práve táto organizácia prišla s nápadom vytvoriť Centrum. Jej projekt pod názvom Komunitné centrum v Ľube bol úspešne predložený na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (v Bratislave) Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny. Na rekonštrukčné práce v budove Domu kultúry v Ľube, respektíve miestností tamojšieho Miestneho spoločenstva, bolo preinvestované 7 000 eur. Stavebné práce (nové schody a líčenie miestností) zrealizoval podnik Mb Hos Šíd. Ďurašová objasnila, že cieľom zriadenia KC je „získať zlepšené materiálno-technické podmienky aj z okolitých dedín a prispieť tým k skvalitneniu kultúrno-vzdelávacieho-osvetového procesu v slovenskej komunite a vytvoriť priestor pre kultúrno-ekonomické vzťahy medzi slovenskými komunitami v prihraničí a vo svete“. Ako povedala, „KC sa prioritne bude venovať rozvoju občianskej spoločnosti so zameraním na slovenskú komunitu, s cieľom dosiahnuť ich budúcu sebestačnosť, vzdelávaniu najmä mladých ľudí v perspektívne nových oblastiach uplatnenia, vzdelávaniu v oblasti informačných zdrojov na miestnej úrovni, ako i podporovaniu spolunažívania v multietnickej spoločnosti a rozvoja i budovania miestnej samosprávy a miestnych ľudských kapacít“.

Daniela Ďurašová

Slovenský veľvyslanec Ján Varšo o. i. podčiarkol:

„Aj v týchto neľahkých krízových časoch, hospodársky zložitých, sa dá prísť s nápadom, ktorý vnáša určité svetielko do budúcnosti. Myslím si, že si ocenenie zasluhujú tak tí, ktorí prišli s nápadom, ako aj tí, ktorí ho materializovali, a že ho možno zaradiť do kategórie tých, ktoré prispejú k rozvoju.“

Veľvyslanec tiež vyslovil nádej, že KC bude stmeľovacím interkomunitným medzietnickým strediskom, ktoré, ako dodal, nie je v polohe, aby ľuďom ponúklo ryby, ale aby ich naučilo ryby chytať, t. j. aby ich viedlo k sebestačnosti. Záverom, tlmočiac pozdravy riaditeľa ÚSŽZ a nedávneho slovenského veľvyslanca v Belehrade Igora Furdíka, poznamenal, že „takéto aktivity sú vkladom Slovenskej republiky do transformačného procesu na lokálnej úrovni“.

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová zdôraznila, že „zriadenie KC je vec užitočná pre všetkých nás“, poznamenajúc, že vždy je ľahšie zrealizovať podobné projekty pričinením viacerých subjektov, a dodala:

„Zrenovovali sme priestory, ktoré budú patriť všetkým tunajším občanom. V ňom sa budú zhromažďovať nielen príslušníci slovenského etnického spoločenstva, ale všetci zainteresovaní občania, priestor, z ktorého vzíde nie jeden nový projekt.“

Predseda Obce Šíd Nikola Vasić o. i. povedal, že „každý takýto projekt stojí za pochválenie, najmä pestovanie medziľudských vzťahov v miestnych spoločenstvách, v ktorých sú väčšinovým obyvateľstvom slovenská, rusínska a iné národnosti“. Tiež podčiarkol, že „obec bude naďalej pestovať tieto vzťahy, a že v každom prípade ich budeme podporovať aj ekonomicky, čiže budeme pracovať na rovnomernom rozvoji dedín, bez ohľadu na ich veľkosť a na to, kto a ktorej národnosti v tých dedinách žije“.

Na spoločnej snímke – účastníci otváracieho ceremoniálu a žiaci, ktorí sa predstavili vkusným programom

Prítomným sa prihovoril aj predseda Rady Miestneho spoločenstva Janko Topoľský. Okrem už spomenutých menovite privítal aj predsedu AERD Martina Markuša, riaditeľku Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milinu Sklabinskú (venovala hostiteľom zväčšenú fotografiu, ktorá je zaradená do publikácie ÚKVS Slováci v Srbsku z aspektu kultúry), predsedu Zhromaždenia Obce Šíd Nikolu Maukovića, riaditeľa NVU Hlas ľudu Samuela Žiaka, evanjelického farára v Erdevíku Jána Vidu, riaditeľku ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku Aleksandru Pavlovićovú, predsedníčku Slovenského spolku žien v Ľube Ljiljanu Sládekovú, predsedov rád miestnych spoločenstiev Erdevíka, Sotu a Molovinu, ako aj iných predstaviteľov kultúrneho a spoločenského života v Ľube a okolí. Hostia a ich hostitelia si v budove základnej školy pozreli nainštalovanú výstavu SSŽ, ako i páčivý folklórny program v predvedení starších a mladších žiakov ZŠ Savu Šumanovića Erdevík, oddelenie v Ľube. Potom navštívili evanjelický kostol a program uzavreli spoločným obedom v neďalekej vile Vorovo.

Juraj Bartoš

 

 

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs