S úprimným srdcom a láskou k Bohu

18.júl 2013
Po konvente v Silbaši

Po konvente v Silbaši

V 7. nedeľu po Svätej Trojici (14. júla) v evanjelickom kostole v Silbaši sa uskutočnili voľby novej zborovej farárky.

Na úvod velebný pán farár Vladimír Lovás st., ktorý pred dvomi mesiacmi odišiel do dôchodku, privítal hostí: dôstojného pána biskupa SEAVC Samuela Vrbovského, velebnú pani farárku Jasminu Kotasovú- Medveďovú s manželom Andrejom Medveďom, a synodálneho dozorcu Pavla Lomianskeho.

Nedeľňajšie bohoslužby konala pani farárka Jasmina Kotasová-Medveďová, ktorá vo svojej kázni na text z Evanjelia podľa Matúša 17,1-13, hovorila najmä o tom, že sa treba spoliehať na Pána Boha a kráčať v tomto živote s Pánom Ježišom, so silnou vierou, úprimným srdcom a láskou k Bohu a blížnym.

Pani farárka Jasmina Kotasová-Medveďová

Pani farárka Jasmina Kotasová-Medveďová

Po bohoslužbách sa konal celocirkevný volebný konvent pod vedením pána biskupa S. Vrbovského a synodálneho dozorcu P. Lomianskeho a za účasti prítomných Silbašanov. Zápisnicu mal na starosti pán farár V. Lovás st., ktorý informoval aj o presbyteriálnom konvente uskutočnenom 4. júla.

Nedeľný volebný konvent obsahoval tri body a kandidátka J. Kotasová-Medveďová, doterajšia farárka v Báčskej Palanke, bola jednohlasne zvolená za zborovú farárku v Silbaši.

Záverom nám pani farárka Jasmina Kotasová-Medveďová, ktorá od 1. augusta nastúpi v Silbaši, ozrejmila, čo očakáva na novom pôsobisku:

„Aby spolupráca s cirkevným zborom a naša spoločná služba Pánu Bohu bola dobrá, pokojná a povzbudzujúca pre všetkých a aby sme v zbore mali aj nových ľudí.“

Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs