Schôdza Výkonnej rady NRSNM

29.apr 2015

Schôdza Výkonnej rady NRSNM

Zo zasadnutia Výkonnej rady

Zo zasadnutia Výkonnej rady

Vo štvrtok 23. apríla 2015 sa v Novom Sade uskutočnila 4. schôdza Výkonnej rady NRSNM.

Členovia Výkonnej rady prerokovali materiály súvisiace s NVU Hlas ľudu, ktorej zakladateľom je NRSNM. Na programe rokovania bolo rozhodnutie o NVU Hlas ľudu, upravujúce základné otázky dôležité pre fungovanie tejto našej vydavateľskej ustanovizne – názov a sídlo, organizáciu, činnosť, základy redakčnej politiky týždenníka Hlas ľudu, spôsob vymenovania a odvolania Správnej rady, Dozornej rady, riaditeľa a zodpovedného redaktora a spôsob financovania. Rozhodnutie bolo upravené v súlade s platnou legislatívou a Výkonná rada odsúhlasila jeho nové znenie a postúpila ho na schválenie Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny. Na schôdzi boli navrhnutí aj noví členovia Správnej a Dozornej rady NVU Hlas ľudu, avšak mená nového zloženia týchto orgánov budú definitívne známe až po ich schválení Národnostnou radou.

Na schôdzi navrhli aj členov komisie na hodnotenie projektov zaslaných na súbehy AP Vojvodiny a na ktoré NRSNM dáva svoju mienku. Aj v tomto prípade svoje konečné slovo musia povedať členovia NRSNM.

Na rokovaní odznela aj aktuálna informácia o problémoch privatizácie miestnych elektronických médií a o odpovedi Ministerstva kultúry a informovania na otázky zaslané NRSNM. Zo stanoviska Ministerstva vyplýva, že národnostné rady nemajú veľký priestor na ovplyvnenie procesu privatizácie týchto médií, ktorá sa musí uskutočniť v súlade so zákonom najneskôr do konca júna tohto roku.

Členovia Výkonnej rady navrhli poskytnúť finančnú pomoc Miestnemu spoločenstvu Báčsky Petrovec pri organizovaní osláv 270. výročia príchodu Slovákov do našej najstaršej obce.

Jedným z bodov rokovania bol aj prípad údajnej streľby na dom člena NRSNM Pavla Surového. Členovia Výkonnej rady mali k dispozícii verejné vyjadrenia pána Surového k tomuto prípadu a oficiálnu informáciu, ktorú si NRSNM vyžiadala od Policajnej správy v Novom Sade. Po prerokovaní všetkých dostupných informácií Výkonná rada jednohlasne zaujala nasledujúce stanovisko:

„Výkonná rada Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na svojom 4. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 23. apríla 2015 v Novom Sade, prerokovala prípad údajnej streľby na dom člena Národnostnej rady Pavla Surového. Výkonná rada jednoznačne odsúdila tento skutok, ako i akékoľvek prejavy násilia, bez ohľadu na to, na koho sú namierené a čím sú motivované. Zároveň však považuje za úplne neprimerané všetky predčasné, nepodložené a účelové tlmočenia tejto udalosti a jej dávanie do súvislosti s pôsobením Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Preto pozýva kompetentné orgány, aby vyšetrili a v úplnosti objasnili prípad a o svojich zisteniach informovali verejnosť.“

NRSNM

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs