Seminár pre slovenských učiteľov v Petrovci

30.aug 2018

Seminár pre slovenských učiteľov v Petrovci

Asociácia slovenských pedagógov a Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny rozposlali obežník a výzvu riaditeľom škôl a odborným spolupracovníkom, učiteľom triedneho vyučovania, učiteľom slovenského jazyka a matematiky a učiteľom, ktorí pracujú s deťmi s osobitnými potrebami na ďalšie odborné školenie pre učiteľov slovenských škôl v Srbsku

V mene ASP a Výboru pre vzdelávanie NRSNM ich pozvali na vzdelávací program pre učiteľov slovenských škôl v Srbsku.

V rámci workshopu dnes predpoludním zoskupeným pedagógom v zborovni Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci školitelia zo Slovenskej republiky, profesori Prešovskej univerzity, prezentovali výsledky výskumného projektu APVV-15-0273. Jeho odborné pomenovanie je Experimentálne overovanie programov na stimuláciu exekutívnych funkcií slaboprospievajúceho žiaka (na konci 1. stupňa školskej dochádzky) – kognitívny stimulačný potenciál matematiky a slovenského jazyka.

Seminár s názvom Experimentálny program na stimuláciu exekutívnych funkcií žiaka prostredníctvom úloh zo slovenského jazyka a z matematiky sa zrealizoval v Petrovci pre záujemcov z regiónu Báčky.

Stretnutie je akreditované na 4 hodiny pod názvom Kako do uspešnog udžbenika – 11. deo v Katalógu pod číslom 949 v rezortnom štátnom ministerstve.

Na úvod podujatia sa v mene domácich prihovorila riaditeľka základnej školy v Petrovci Vlasta Werleová. Tiež i koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová, ktorá pripomenula, že tento seminár bude pokračovať aj zajtra na ZŠ maršala Tita v Padine. Tu sa s rovnakým zámerom stretnú pedagógovia z Banátu a k nim sa pridajú aj ich kolegovia zo Sriemu.

Workshop

Program workshopu zachytil prednášku doc. PhDr. Ivety Kovalčíkovej, z Výskumného ústavu kognitívnej edukácie PF PU, Výskum exekutívnych funkcií a metakognície na PF PU.

Po nej na Experimentálny stimulačný program pre slaboprospievajúcich žiakov – experimentálny dizajn, vzorka, vstupné a výstupné merania poukázal doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. z Katedry psychológie FF UPJŠ.

Ukážku stimulačných úloh z matematiky prítomným učiteľom prezentovali doc. RNDr. Alena Prídavková a PaedDr. Edita Šimčíková, PhD. z Katedry matematickej edukácie PF PU.

Záverom programom bola naplánovaná aj Ukážka stimulačných úloh zo slovenského jazyka. Mali ju predostrieť PaedDr. Martin Klimovič, PhD. a Mgr. Juraj Kresila, PhD. z Katedry komunikačnej a literárnej výchovy PF PU.

Postavenie slovenského učiteľa

Po diskusii a prestávke, resp. po ukončení stretnutia predsedníčka ASP Mária Andrášiková zorganizovala debatu. Týkala sa témy Postavenie slovenského učiteľa v dnešnej spoločnosti.

Cieľom diskusie bolo ozrejmiť učiteľom aktuálny stav a pomoc pri zabezpečení pracovného miesta.

Na stretnutie si preto pozvali aj riaditeľov škôl. Aby si mohli dohodnúť priamo s učiteľmi prípadné preberanie zamestnancov, ktorí zostanú bez pracovného úväzku.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs