Slováci v zrkadle politiky

9.okt 2015

Slováci v zrkadle politiky

Novú knihu predstavili: Katarína Mosnáková-Bagľašová (zľava), autorka Gabriela Gubová-Červená, Vladimír Valentík a Anna Margaréta Valentová

Novú knihu predstavili: Katarína Mosnáková-Bagľašová (zľava), autorka Gabriela Gubová-Červená, Vladimír Valentík a Anna Margaréta Valentová

PRVÁ KNIHA GABRIELY GUBOVEJ-ČERVENEJ

Publikáciu Slováci v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov 1918 − 1929 predstavili verejnosti vo štvrtok večer 8. októbra v Novom Sade. V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov o prvej svojej knihe hovorila historička Gabriela Gubová-Červená z Pivnice ako aj riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci Vladimír Valentík. Ako povedala úradujúca riaditeľka ÚKVS Katarína Mosnáková-Bagľašová, vítajúc prítomných, je to tretie dielo, ktoré vyšlo v edícii Doktorské dizertácie.

Otec autorky Ján Guba zase poukázal na nedbanlivosť o vzácne archívy

Otec autorky Ján Guba zase poukázal na nedbanlivosť o vzácne archívy

„Kniha si zaslúži zvýšenú pozornosť lebo podmienky, v ktorých žijeme, majú veľa spoločného s podmienkami v období, ktorým sa Gabriela Gubová-Červená zaoberá. Každému, kto má politické ambície odporúčam aby si ju prečítal,“ povedal o. i. V. Valentík.

Predsedníčka MSS a podpredsedníčka NRSNM Katarína Melegová-Melichová zablahoželala a pridala kyticu kvetov

Predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová zablahoželala a pridala kyticu kvetov

Ozrejmujúc historické súvislosti, v akých sa Slováci politicky prejavovali po rozklade Rakúsko-Uhorska v novom štáte, G. Gubová-Červená pripomenula opakovateľnosť dejín. Ohľadne dosahov politických strán, ktoré si zakladali v sledovanom období podčiarkla, že sa na tomto pláne Slováci vždy sklamali. Už aj preto, že: „Osobitným problémom medzi slovenskými politikmi bola ich naivita, dôvera voči srbským politikom a nepoučiteľnosť.”

Obsažný večierok hudbou spríjemnili Juraj Súdi ml. a Emilija Kovačevová

Obsažný večierok hudbou spríjemnili Juraj Súdi ml. a Emilija Kovačevová

Autorka čerstvej publikácie spomenula i trampoty s archívnym materiálom, ktorého veľká časť bola zošrotovaná, takže sa predovšetkým opierala o texty v periodikách Dolnozemský Slovák a Národná jednota.

Zopár úryvkov z čerstvej publikácie prečítala Anna Margaréta Valentová. Do programu knižnej prezentácie výborne zapadol aj hudobný prednes Emilije Kovačevovej (klavír) a Juraja Súdiho ml. (husle).

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs