Snemovali a volili kulpínski poľovníci

18.mar 2019

Snemovali a volili kulpínski poľovníci

V plnej sieni Poľovníckeho domu v Kulpíne sa v sobotu konalo výročné a zároveň aj volebné Zhromaždenie Poľovníckeho spolku Fazan Kulpín. Staronovým predsedom na nasledovné štyri roky je Branislav Plachtinský. Podané boli správy spolku a potom sa hovorilo o personálnych zmenách vo vedení Fazanu.

Branislav Plachtinský poukázal na prácu združenia, ktorá je obsiahla a medziiným zahŕňa aj chovanie bažantov v zatvorených voliérach, vysádzanie remíz, rozvoj poľovníckeho strelectva. Spomenul hlavne dve podujatia v rámci ktorých sa zveľaďuje strelectvo a to je streľba do hlinených terčov počas prvomájových sviatkov a počas Predslávnosťových dní v Kulpíne. Obe podujatia sú masovo navštívené a sprevádza ich aj varenie kotlíkových poľovníckych paprikášov.

Predseda sa zmienil aj o ťažkostiach združenia. Poukázal na to, že je poľovníctvo veľmi drahý šport a práve preto, z materiálnych dôvodov, do PS Fazan za posledných päť rokov sa nezačlenil ani jeden nový poľovník, súhrnne je v spolku 58 členov. Združenie sa snaží zarobiť si, aby čím menej prostriedkov vkladali členovia. Prostriedky získavajú z poľovníckej turistiky, zo spomenutých podujatí, prenajímania Poľovníckeho domu na rôzne potreby obyvateľstva.

“Vlani PS mal nepríjemnú situáciu s pozemkom, na ktorom je vybudovaný Poľovnícky dom. Keď sa budovala táto budova pozemok bol v spoločenskom vlastníctve, ktoré bolo dané nášmu PS na použitie. Povrchovo to vynáša 2,5 ha. Medzitým ako sa zmenil zákon o vlastníctve, viacej nie je spoločenské vlastníctvo, ale iba štátne a súkromné. My sme chceli vykonať konverzáciu pozemku, aby sme ho my vlastnili. Podali sme žiadosť v obci v oddelení pre urbanizmus, medzitým vypočítali nám ohromnú sumu na konverzáciu vo výške až päť miliónov dinárov v súlade s obecným rozhodnutím. Nateraz nevieme ako tento problém doriešime, lebo naše združenie toľko prostriedkov nemá. A pripomeniem aj to, že na pozemku kde sme vybudovali Poľovnícky dom vtedy boli dedinské jamy s rôznorodým odpadom. My sme to upravili, ale teraz keď vysádzame zeleň okolo budovy nechce sa nám prijať, lebo je štruktúra pôdy nevyhovujúca” – vysvetlil predseda.

Taktiež spomenul jednu nemilú situáciu z minulého roka keď delegátom z Loveckého zväzu Vojvodiny v republikovej poľovníckej organizácii nebolo dovolené, aby sa zúčastnili Zhromaždenia republikového loveckého parlamentu, kde sa konali voľby. Predseda poukázal aj na problémy s mimovládnymi organizáciami, ktoré reagovali, keď poľovníci kulpínskeho združenia zabili v chotári besných psov a ihneď im boli odobraté pušky. Ale, keď našli labuť so zlomenou nohou vtedy nikto nebol kompetentný pomôcť.

Doterajší lovník Miroslav Stupavský podal správu o aktivitách v poľovníckom revíri a pokladník Andrej Širka správu o hospodárení. Tiež odzneli návrhy plánov na loveckú sezónu 2019/2020.

Volebná časť zhromaždenia poľovníkov

Vo volebnej časti zhromaždenia vymenovaná bola nová Správna rada, Dozorná rada a Disciplinárna komisia PS Fazan Kulpín. Členmi  správnej rady sa stali: Vladimír Haška, Andrej Širka, Ján Mučaji, Daniel Čelovský, Ján Sľúka, Zoroslav Brtka, Zdeno Maglovský, Michal Zima, Zlato Kičiňa a Jaroslav Báďonsky. Jedenástym členom je predseda B. Plachtinský. Dozornú radu tvoria: Pavel Danko, Pavel Sľúka a Vladimír Vida. Do disciplinárnej komisie zvolili: Dušana Govorčina, Jána Bovdiša a Samuela Zimu.

Zvolení boli aj delegáti do orgánov Poľovníckeho združenia. Záverom sa prihovoril predstaviteľ Loveckého zväzu Vojvodiny Milan Novakov a novému vedeniu poprial úspech a doriešenie otázok, ktoré ich trápia.

Petrovec. PS Fazan si na prvom zasadnutí správnej rady združenia zvolí zo svojich radov lovníka, tajomníka, pokladníka a zástupcu predsedu združenia. Poľovnícke snemovanie končilo chutným poľovníckym paprikášom.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs