Správy, samozdanenie a iné

9.máj 2013

V piatok 26. apríla sa uskutočnilo 11. zasadnutie báčskopetrovského lokálneho parlamentu. Výborníci rozobrali súhrnne trinásť bodov rokovacieho programu.

Úvodný bod zasadnutia venovali správam o práci Obecnej rady a predsedu Obce B. Petrovec, ktoré výborníci dostali v písomnej forme. Na doplnenie predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok uviedol aktivity, ktoré boli realizované v poslednom čase a neboli zahrnuté v správe. Výborník Ivan Zabunov poukázal, že nevidí konkrétne výsledky napočítaných aktivít a ako občana ho to zaujíma. Katarína Zorňanová vystúpila v mene obecnej Rady pre rodovú rovnosť s pripomienkou, že v Obecnej rade nie je ani jedna žena, hoci príslušné rozhodnutie schválili rok predtým, ale doteraz ho nerealizovali. Výborník Ján Sabo tiež mal pripomienky k správam, lebo sa v nich veľmi málo spomína konkrétna práca OR a predsedu obce. Hovoril aj o tom, že v správach sa nespomína kanalizácia v Petrovci a Kulpíne, ani ďalšie projekty. Hovorilo sa aj o zamestnávaní na území obce, ktoré podľa slov predsedu má inerciu rastu. Po diskusii správy OR a predsedu obce výborníci schválili.

O výsledkoch referenda o samozdanení v Petrovci informoval predseda Rady MS B. Petrovec Ján Brna

O výsledkoch referenda o samozdanení v Petrovci informoval predseda Rady MS B. Petrovec Ján Brna

Zhromaždenie rozobralo a schválilo záver OR na zmenu návrhu Zákona o bydliskách a územiach súdov a úradov verejných obžalobcov. Predseda obce vysvetlil, že je to návrh na založenie základnej jednotky súdu v Obci Báčsky Petrovec. V pokračovaní zasadnutia sa hovorilo o samozdanení v Maglići a B. Petrovci. Výborníci schválili návrh uznesenia o zavedení samozdanenia na území MS Maglić v období od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2018, tiež o vypísaní referenda v MS Maglić a návrh rozhodnutia o voľbe členov Komisie pre uskutočnenie referenda v Maglići. Keď ide o samozdanenie v Petrovci, predseda Rady MS Petrovec Ján Brna povedal, že samozdanenie nedostalo podporu občanov B. Petrovca. Podľa jeho slov ohlas občanov na referende bol malý. Poznamenal ešte, že už na prvom zasadnutí Rady MS Petrovec sa hovorilo o tom, ako nedostatok prostriedkov zo samozdanenia amortizovať.

Výborníci ZO ďalej schválili novelizáciu uznesenia o určovaní úhrady za úpravu stavebného pozemku, rozobrali a schválili správy o činnosti a financiách Domu zdravia B. Petrovec za rok 2012, potom správy o audite neoddeliteľných častí finančných správ za rok 2011 a spätnej správy k nej. Schválili aj plán práce DZ na rok 2013. Potom posúdili a schválili správy Obecnej správy za rok 2012, Obecného verejného právneho zastupiteľstva, Obecného štábu pre mimoriadne situácie, ako aj jeho plán práce na tento rok. V pokračovaní schválili správu o práci Strediska pre sociálnu prácu, prehľad príjmov a výdavkov za uplynulý rok a ročný plán na rok 2013. Keď ide o Knižnicu Štefana Homolu, bez diskusie schválili správu o práci a finančnom hospodárení v roku 2012 a plán a program práce na rok 2013.

Záverom ZO odznel rad výborníckych otázok. Miroslav Pucovský poznamenal, že už dlhší čas výborníci vôbec nedostávajú odpovede na položené výbornícke otázky. Predseda ZO Rajko Perić odpovedal, že už zaslal list predsedovi obce ohľadom tohto a ak sa to nerieši, podnikne rázne kroky v tom smere. Miloš Jojić požiadal, aby sa zrušili doterajšie pravidlá o rozdeľovaní prostriedkov pre utečencov, lebo nie sú spokojní s tým, ako sa prostriedky rozdeľujú. Ondrej Koroš preniesol žiadosť občanov, aby sanitný uzol v Dome smútku v Petrovci bol k dispozícii každý deň, a nielen počas pohrebu. Anna Boldocká- Ilićová poukázala na búrlivý nočný život v Petrovci a na potrebu, aby komunálna inšpekcia zakročila a aby komunálni policajti mali dozor aspoň cez víkend. Ivan Zabunov sa pýtal na prácu Kancelárie pre lokálno-ekonomický rozvoj a na edukáciu podnikateľov. Ján Brna sa zmienil o ihriskách vedľa petrovskej základnej školy, ktoré sú po nočnom živote mladých plné rôzneho odpadu, a Rastislav Denďúr poukázal na stav depónií, ktoré horia a znečisťujú prostredie.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs