Stopäťdesiatročná vernosť cirkvi

17.okt 2013

Stopäťdesiatročná vernosť cirkvi

VZÁCNE JUBILEUM V ERDEVÍKU

Na slávnostných bohoslužbách vystúpili aj deti z Detskej besiedky

Na slávnostných bohoslužbách vystúpili aj deti z Detskej besiedky

V dvadsiatu nedeľu po Svätej Trojici v erdevíckom evanjelickom chráme Božom bolo slávnostne. Domáci veriaci spolu s početnými hosťami oslávili významné jubileá – 150. výročie založenia cirkevného zboru a 111. výročie postavenia kostola. Počas týchto rokov sa na poste zborových farárov vystriedalo 14 kňazov a niektorí z nich aj v nedeľu 13. októbra svojou prítomnosťou poctili slávnostné bohoslužby. Medzi nimi boli Pavel Čerfeľ, Ondrej Marčok, Vladimír Lovás st., Jaroslav Kopčok, Vladimír Lovás ml. a súčasný zborový farár Ján Vida. Na bohoslužbách sa zúčastnil dôstojný pán Samuel Vrbovský, biskup SEAVC, ktorý posvätil vynovený kostol, vznešený pán Ján Vinkovič, senior sriemsky, ako aj dôstojný pán Geza Erniša, biskup ECAV v Slovinsku. Prítomným sa prihovorila aj predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová. V zaplnenom chráme slová vďaky a radosti z prežitých šesť rokov pôsobenia v erdevíckom zbore vyjadril v. p. farár Pavel Čerfeľ, v súčasnosti pôsobiaci v cirkevnom zbore v Prietrži na Slovensku.

K oslavám jubileí prichystali aj výstavu fotografií – portrétov farárov pôsobiacich v erdevíckom zbore od roku 1921 po súčasnosť.

Gratulácie odovzdala aj Katarína Melegová-Melichová; na snímke s pánom farárom Jánom Vidom

Gratulácie odovzdala aj Katarína Melegová-Melichová; na snímke s pánom farárom Jánom Vidom

Po troch rokoch intenzívnej práce na obnove chrámu, na ktorej sa podieľali početní sponzori a dobrodinci, výsledky sú viac než viditeľné. Celkom je vynovená dlážka, odkvapové rúry, elektrická inštalácia, vykonaná je hydroizolácia stien, vnútro kostola je nanovo omaľované, ozdobené maľbami a osadené sú nové dvere. „Tie dvere, ktoré 111 rokov tu stáli, vystriedali nové, a nové generácie budú cez tie dvere prechádzať,“ povedal v príhovore miestny farár J. Vida. Práce na rekonštrukcii chrámu prebiehali vďaka početným donáciám: agentúry SlovakAid, Evanjelickej humanitárnej organizácie Podpornica v Slovinsku, Biskupského úradu Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi, Obce Šíd, MS Erdevík…

Netreba, samozrejme, zabudnúť ani na dobrovoľnú prácu miestnych veriacich, ktorí počas rokov obnovovania nezištne venovali svoj čas rekonštrukcii chrámu. A to je, ako aj pán farár Pavel Čerfeľ v kázni povedal, skutočným pokladom cirkvi. Nie kostol a jeho vnútorný vzhľad, ale spolupatričnosť, ktorá vládne medzi veriacimi. A taká spolupatričnosť medzi erdevíckymi veriacimi pretrváva už 150 rokov.

J. Pániková

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs