Stredoškolské štipendiá žiakom žiackeho domova GJK

12.sep 2018

Stredoškolské štipendiá žiakom žiackeho domova GJK

Na návrh Výboru pre vzdelávanie a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2018, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí stredoškolské štipendiá žiakom ubytovaným v Žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci:

Podmienky pre udelenie štipendií Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny žiakom Žiackeho domova Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci:

 

  • musí byť žiakom II., III., alebo IV. ročníka,
  • musí byť príslušníkom slovenskej národnosti,
  • musí navštevovať triedu s vyučovacím jazykom slovenským,
  • musí mať dostatočný počet bodov podľa súbehovej listiny, ktorá sa vypracúva na základe prospechu, sociálnych podmienok, aktivity a správania sa na Gymnáziu,
  • musí mať prospech najmenej 4,00,
  • štipendium získavajú prví piati žiaci – za predpokladu, že sú v tom počte zahrnutí štipendisti zo všetkých regiónov: Banát, Báčka, Sriem,
  • kandidát môže takéto štipendium získať iba dvakrát počas školenia na Gymnáziu,
  • ak dvaja kandidáti majú identický počet bodov, prednosť majú vyššie ročníky.

 

Na súbeh sa kandidáti prihlasujú len prihláškou (ďalšie doklady sa preberú z archívy Gymnázia).

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor.

Rozhodnutia o udelení štipendií na dobu desať mesiacov v tvare poplatku za pobyt v Žiackom domove, ako i počet štipendií schváli komisia NRSNM.

Prihlášky na tlačive zverejnenom na webovej stránke NRSNM zaslať na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Bulevar Mihajla Pupina 1/4

21 000 Nový Sad

Súbeh je otvorený od 10. 09. – 20. 09. 2018

Prihlášky je potrebné odoslať najneskôr do 20. septembra 2018 alebo priniesť osobne.

Dodatočné informácie na čísle: 021 422 989 alebo na 063/532 989.

PRIHLÁŠKA

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs