SÚBEH NA VOĽBU NOVINÁRA REDAKTORA NOVÍN HLAS ĽUDU

9.feb 2019

SÚBEH NA VOĽBU NOVINÁRA REDAKTORA NOVÍN HLAS ĽUDU

Na základe článku 38 Štatútu NVU Hlas ľudu a v súlade so záverom Komisie pre poskytovanie súhlasu k novému zamestnávaniu a dodatočnému pracovnému podieľaniu sa u užívateľov verejných prostriedkov 06 číslo: 112-00-0600/2019-1 zo dňa 29. 1. 2019, riaditeľ NVU Hlas ľudu zverejňuje:

 

Súbeh 

na voľbu

novinára redaktora novín Hlas ľudu

 

  1. Údaje o novinách Hlas ľudu: informačno-politický týždenník v slovenskom jazyku, registrovaný v Agentúre hospodárskych subjektov pod číslom NV000020, vydavateľom je Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu Nový Sad a zakladateľom Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

 

  1. Pracovné miesto: novinár redaktor novín Hlas ľudu, 1 vykonávateľ, pracovný pomer – na neurčitý čas

 

  • Miesto práce: Nový Sad, Bulvár oslobodenia č. 81/V

 

  1. Podmienky voľby kandidáta na novinára redaktora novín Hlas ľudu:

– vysoké odborné vzdelanie VII. 1 stupňa – osoba, ktorá získala vysoké vzdelanie: 1. na štúdiách druhého stupňa podľa predpisov, ktoré regulujú vysoké vzdelanie od 10. septembra 2005 (master akademických štúdií, špecialistické akademické štúdiá, špecialistické odborné štúdiá), 2. na základných štúdiách trvajúcich najmenej štyri roky podľa predpisov, ktoré regulovali vysoké vzdelanie do 10. septembra 2005,

– dva roky pracovnej skúsenosti na redakčných alebo novinárskych prácach,

– znalosť slovenského a srbského jazyka a znalosť jedného cudzieho jazyka,

– ovládanie práce na počítači – MS Office, internet atď…

– vodičský preukaz B kategórie,

– zmysel pre tímovú prácu, iniciatívnosť a komunikačné schopnosti,

– štátna príslušnosť Republiky Srbsko,

 

  1. Doklady, ktoré treba priložiť k prihláške na súbeh:

1.      podpísaná prihláška s adresou bydliska, telefonický kontakt, e-mailová adresa,

  1. životopis s odkazmi o doterajšej pracovnej skúsenosti,
  2. originál alebo overená fotokópia osvedčenia o štátnej príslušnosti – fotokópia nie staršia ako 6 mesiacov do dňa zverejnenia tohto súbehu,

4.      overená fotokópia diplomu, ktorá potvrdzuje odbornú kvalifikáciu, nie staršia ako 6 mesiacov do dňa zverejnenia tohto súbehu,

  1. originál alebo overená fotokópia dôkazu o dvoch rokoch pracovnej skúsenosti na redakčných alebo novinárskych prácach (potvrdenia, uznesenia, zmluvy a iné akty, z ktorých sa môže určiť, že kandidát má žiaducu skúsenosť),
  2. dôkaz o znalosti práce na počítači (uznesenia, certifikáty, potvrdenia a tomu podobné).

 

VI. Lehota podávania prihlášok je 15 dní odo dňa zverejnenia súbehu a nadobúda platnosť nasledujúci deň odo dňa zverejnenia a končí dňa 24. februára, respektíve 25. februára 2019.

 

VII. Dátum zverejnenia: 9. februára 2019

 

VIII. Prihlášky s potrebnými dokladmi o spĺňaní podmienok súbehu treba zaslať na adresu NVU Hlas ľudu: NVU Hlas ľudu, 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia č. 81/V, s označením: Pre súbeh na novinára redaktora novín Hlas ľudu – neotvárať. Doklady musia byť v origináli alebo v overenej fotokópii.

 

  1. Informácie o súbehu sa môžu dostať na tel. číslo: 021/47-20-840 každý pracovný deň.

 

Poznámka: Oneskorené, nezrozumiteľné, neúplné prihlášky a prihlášky, ku ktorým nie sú priložené potrebné doklady (ako je uvedené v texte súbehu) v origináli alebo vo fotokópii overenou oprávneným orgánom, budú odmietnuté záverom súbehovej komisie.  Tento verejný súbeh sa zverejňuje v novinách Hlas ľudu a na webovej stránke Hlasu ľudu.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs