Súkromný a dobrovoľný štandard

13.jan 2015

Súkromný a dobrovoľný štandard

03marijapraxJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: MARIJA STAJČIĆOVÁ, PROJEKT RIEKA MEDU

– Čo je podstatou dobrej včelárskej praxe, presadzovanej v súčasnosti Zväzom včelárskych organizácií Srbska?

– Je to vlastne súkromný štandard, definovaný a rozvíjaný týmto zväzom. Je zoskupením dobrej praxe a postupov vo včelárskej výrobe, zahŕňajúcich všetky fázy výroby medu a iných včelích produktov, aj to od úľa po finálový výrobok. Rozborom diagramu priebehu a analýzou rizík všetkých fáz tejto výroby sú nielen identifikované, ale i definované kontrolné body, ktoré sú základom štandardu. Dobrá včelárska prax nie je zákonným záväzkom, dokonca ani záväzkom členov Zväzu včelárskych organizácií Srbska, ale je dobrovoľným štandardom. Jeho prvým, základným cieľom je definovanie jednotných pravidiel dobrej praxe, prístupných celej reťazi zásobovania včelími výrobkami, začnúc výrobcom, pokračujúc trhom a končiac konečným spotrebiteľom. Uplatnením štandardu sa zabezpečuje získanie kvalitného a zdravotne bezpečného medu a príbuzných výrobkov v hygienicky adekvátnych podmienkach, ako aj udržateľné nakladanie s prírodnými zdrojmi, pričom sa chráni životné prostredie a biodiverzita.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs