Udelili diplomy ôsmakom, privítali budúcich prvákov

11.jún 2015

Udelili diplomy ôsmakom, privítali budúcich prvákov

S učiteľkou Želkou Pálikovou

S učiteľkou Želkou Pálikovou

SLÁVNOSŤ V KYSÁČSKEJ ŠKOLE

Koniec školského roka vždy prináša zvýšený ruch, lebo sa v škole zintenzívňujú všetky aktivity. Tak bolo v stredu 10. júna v ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči, keď najprv udelili diplomy a vysvedčenia ôsmakom a prijali budúcich prvákov.

Ako informovali Daniela Marčoková, riaditeľka školy, a Ljubica Hmiljová, pedagogička, tohto školského roku vyprevádzajú 50 ôsmakov, z ktorých jeden opakuje ôsmy ročník a ostatní budú skladať záverečnú skúšku. Generácia kysáčskych ôsmakov ináč dosiahla priemernú známku 4, 09. Devätnásti ôsmaci dosiahli výborný prospech, ktorých odmenili  knihami.

Prváci s učiteľkou Ľudmilou Kozovou

Prváci s učiteľkou Ľudmilou Kozovou

Jedenástich žiakov pochválili za úspechy dosiahnuté na školských súťažiach a desiatim žiakom udelili 12 diplomov, ktoré získali na súťažiach mimo školy. Pochvalné uznanie dostali aj najlepší žiaci každej triedy. Diplom Vuka Karadžića získali Mila Čižmanská, Iveta Medveďová, Naďa ChrťanováDaniela Marčokovážiaci generácie Daniela Šmitová a Martin Macák. Žiakov generácie Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny odmenila 5-dňovým pobytom na Slovensku, v Modre.

 

50 : 44   

Školské brány onedlho za sebou navždy zatvorí 50 kysáčskych ôsmakov a namiesto nich si do lavíc sadne 44 prvákov. Od spolubesedníčok sa dozvedáme, že 30 prvákov bude v dvoch slovenských triedach, pokým 14 v srbskej. Ich učiteľkami budú Ľudmila Kozová, Želka Páliková a Anna Kolárová. Ako ešte zisťujeme, tri deti zo slovenských rodín sú zapísané do srbskej triedy a opačne – tri srbské deti rodičia zapísali do slovenskej triedy. Medzi prvákmi sú početnejší chlapci, ktorých je 26, a dievčeniec je 18.

Srbská trieda s učiteľkou Annou Kolárovou

Srbská trieda s učiteľkou Annou Kolárovou

Obe stredajšie slávnosti v kysáčskej škole boli významnou udalosťou tak pre ôsmakov, ako i pre budúcich prvákov. Pre tých, čo sa od septembra stanú žiakmi, program prichystali žiaci štvrtého ročníka a vyberanými slovami sa im prihovorili riaditeľka a pedagogička. Potom so svojimi učiteľkami a rodičmi prváci odišli do tried, kde na nich čakali aj prekvapenia. Na slávnosti venovanej prvákom nechybovali starí rodičia, ani vychovávateľky, ktoré ich doteraz učili v škôlke.

Ruch v škole nasvedčoval, že sa v jej priestoroch niečo dôležité končí a niečo nové začína. Zostal však trpký pocit zo skutočnosti, že kysáčska škola dostala nové priestory, ale stratila žiakov. Ako totiž riaditeľka Marčoková povedala, v ročníku je čoraz menej žiakov a aj tentoraz sotva zapísali postačujúci počet žiakov na dve slovenské a jednu srbskú triedu. Posledné generácie, keď boli tri slovenské ročníky, sú zo školských rokov 1998/1999 a 2003/2004.

Elena Šranková

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs