Verejná rozprava o návrhu obecného rozpočtu na rok 2017 v obci Báčsky Petrovec

17.dec 2016

Verejná rozprava o návrhu obecného rozpočtu na rok 2017 v obci Báčsky Petrovec

Predstavitelia orgánov Obce Báčsky Petrovec, verejných služieb, združení občanov a iní občania z územia obce včera večer v sieni Zhromaždenia obec mali možnosť sledovať odôvodnenie predbežného návrhu Uznesenia rozpočtu obce na rok 2017 a zapojiť sa do diskusie na túto životnú tému. Krátke zdôvodnenie návrhu obecného rozpočtu najprv podal Boško Bogunović, obecný náčelník pre financie. 

52rozpocet1

Vakuová stanica v Kulpíne, rad rokov nstojí nevyužitá

Navrhnutý rozpočet na nasledujúci rok vynáša jednu miliardu a dvadsať miliónov dinárov a plánované trovy vyčíslili na jednu miliardu 38 miliónov dinárov. Predseda Obce B. Petrovec Srđan Simić pripomenul, že po rokoch zasa usporiadali rozpravu o návrhu rozpočtu. Poukázal na to, že splácanie nezákonného samozdanenia je vlastne najväčším zaťažením obecného rozpočtu  a že v návrhu finančné plány kultúrnych ustanovizní a škôl predsa uctievali.

Nespokojnosť miestnych spoločenstiev

Nespokojnosť s výškou navrhnutých prostriedkov pre miestne spoločenstvá vyjadrili Miroslav Čeman, Rajko Perić a Ján Rybovič, predsedovia rád miestnych spoločenstiev Kulpín, Maglić a Báčsky Petrovec. Všetci traja poukázali na to, že naplánovaných sto tisíc dinárov pre každé MS, čiže jeho bežné trovy je naozaj smiešna suma, ktorá nezaokryje ani tie najzákladnejšie potreby.

Všetci zároveň mali pripomienku, že materiál, o ktorom sa diskutovalo včera večer dostali iba včera ráno a málokto si ho stačil dôkladnejšie preštudovať.

Tiež bola daná pripomienka, že je mnoho prostriedkov zaplánované z vyšších orgánov moci a málo zo smaotnej obci, keď ide o kapitálne investície, návrh ktorých je, podľa slov Rajka Perića, katastrofálny a dôraz by bolo treba dať na výstavbu továrne vody.

Ján Rybovič mal otázku, či MS Petrovec dostane prostriedky na Dni Petrovca. Predseda Simić odpovedal, že dostanú päťstotisíc dinárov, čo je slušná suma na také podujatie.

Čo bude s kanalizáciou v Kulpíne a v Petrovci?

52rozpocet2

Kanalizáciu v Kulpíne začali stavať v novembri 2006. Doteraz ju neukončili.

Hodne sa diskutovalo aj o dokončení kanalizácie v Kulpíne a v Petrovci. Pripomienky boli aj v tom smere, či sa má kulpínska kanalizácia pripojiť na čističku v Petrovci. Predseda Simić zdôvodnil, že je reálnejšie vyčleniť 50 miliónov na pripájanie Kulpína do Petrovca ako vyčleniť 250 miliónov na výstavbu novej čističky v Kulpíne.

Karol Werle a Anna Boldocká Ilićová prízvukovali, že predsa v takom prípade treba vypracovať elaborát čističky v Petrovci, či jej kapacita bude postačovať.

Výborníčka Dragica Pejkovićová poukázala, že je návrh rozpočtu naša realita. Podľa nej dôraz treba dať na dokončenie kanalizácie, upravenie siete ciest, ktoré sú vo veľmi zlom stave a prioritou tiež má byť čistá pitná voda. Podľa nej, o piesňach a tancoch  treba menej rozmýšťať, lebo spomenuté investície sú omnoho životnejšie a dôležitejšie.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs