Viera Benková – laureátka Ceny Nového života

5.jún 2013

 – Svojou vlastnou básnickou tvorbou, ale aj šiestimi rozhovormi so súčasnými slovenskými spisovateľkami zo Slovenska poetka Viera Benková poznačila minulý ročník časopisu Nový život, a preto sa komisia rozhodla práve jej odovzdať cenu – čítajúc správu komisie pre udelenie Ceny Nového života za rok 2012 v sobotu 1. júna v Báčskom Petrovci sublimovala podstatu správy v mene hodnotiacej komisie knihovníčka a prekladateľka Zdenka Valentová-Belićová.

Jubilant baťko Samuel Boldocký sprítomnil aj jubileum baťka Jána Čajaka

Jubilant baťko Samuel Boldocký sprítomnil aj jubileum baťka Jána Čajaka

Potešiteľné je, že tohtoročný zraz spisovateľov a milovníkov krásnej literatúry na rozdiel od predchádzajúcich stretnutí v Novom Sade bez väčšieho záujmu, do Slávnostnej siene petrovského gymnázia prilákal slušný počet, čiže zo 40 záujemcov. Na snemovaní sa zúčastnili hostia literáti zo Slovenska a z rumunského Nadlaku.

V mene redakcie mesačníka pre literatúru a kultúru prítomných privítal jeho šéfredaktor Dr. Adam Svetlík. Novozvolený predseda Spolku slovenských spisovateľov Dr. Miroslav Bielik a riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej sa v príhovore priznal, že svoju prvú úradnú cestu za hranice úmyselne meral na Dolnú zem, medzi vojvodinských Slovákov. Prízvukoval, že sa i naďalej bude snažiť skĺbiť domovskú a zahraničnú slovenskú literatúru. Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová postrehla zmenšený záujem o knihy, predovšetkým u mladších generácií. Predtým ako prešli na slávnostnú časť snemovania, prítomní minútkou ticha vzdali úctu nedávno zosnulému literárnemu vedcovi Viliamovi Marčokovi zo Slovenska.

V mene komisie, ktorá hodnotila uverejnené príspevky vo vlaňajšom ročníku Nového života a pracovala v zložení Ladislav Čáni, Katarína Hricová a Z. Valentová-Belićová, nová predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Z. Valentová-Belićová povedala, že komisia v podstate mala ľahkú prácu, lebo jedno meno výrazne poznačilo vlaňajšie čísla nášho literárneho časopisu. Ide o spisovateľku Vieru Benkovú. Nové Benkovej cykly básní sa pokúsil prehodnotiť L. Čáni a o našej prvej literárnej dáme poznamenal, že tieto kvalitatívne posúvajú poetkinu doterajšiu básnickú výpoveď. Prezradil, že mal možnosť nakuknúť do nového rukopisu Benkovej, do tlače prichystanej zbierky básní. Podotkol, že kniha bude ešte lepšia, lebo V. Benková na nej poctivo pracovala a v porovnaní s časopisecky publikovanými cyklami, tie v zbierke cizelovala.

Viera Benková – laureátka Ceny Nového života

Viera Benková – laureátka Ceny Nového života

Po prijatí Ceny Nového života V. Benková sa svojským spôsobom – úvahou – poďakovala za toto významné ocenenie, ktoré po 44 rokoch získala znova. Benková sa vyjadrila takto: – Keď ide o našu tvorbu, mienim, že mladých autorov, samozrejme, talentovaných, treba vyhľadávať, písať o nich i odmeňovať. Ale i stále sledovať a zoznamovať sa navzájom so slovenskými autormi v materskej krajine, byť spolu na pulze v súčasnej literatúre. Veď ako sa naša vzájomná spolupráca rozbehla, verím, že prinesie i mnohé výsledky a plody; veď patríme k sebe… Teda mladí nech menia svet, vyhľadávajú nové možnosti, formy a svety, osvojujú si lákavý virtuálny svet tvorby, ale neprestanú i sniť. Ja zatiaľ zostávam verná svojej poetike… – uzavrela svoje rozmýšľanie odmenená poetka.

Tohto roku sa účastníci snemovania pokúsili načrtnúť oporné body v slovenskej literatúre po skúsenosti postmoderny. Na určenú tému sa najprv vyjadrila profesorka a spisovateľka z Rumunska Dr. Dagmar Mária Anoca, po nej spisovateľ Zlatko Benka, Dr. Zuzana Čížiková a úryvky zo štúdie Maríny Šimákovej-Spevákovej prečítal A. Svetlík.

V tretej časti snemovania pozornosť venovali tohtoročným jubileom. Sú to sedemdesiatka literárneho kritika Samuela Boldockého a stopäťdesiate výročie narodenia spisovateľa, učiteľa a publicistu Jána Čajaka. Prehľad kultúrnych a literárnych aktivít profesora S. Boldockého sprítomnila V. Benková a oslavnú báseň prečítal Martin Prebudila. Dr. A. Svetlík si posvietil na literárnokritickú činnosť jubilanta a Dr. M. Bielik S. Boldockému za doterajšiu činnosť odovzdal Zlatú cenu Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej. Okrem vtipných príhod z vlastného života ako svojrázne poďakovanie za preukázanú úctu S. Boldocký sprítomnil život a dielo baťka Čajaka a jeho dodnes aktuálny literárny odkaz v našej literatúre a kultúre.

Literárne snemovanie aj tohto roku spoločne usporiadali redakcia časopisu Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru NRSNM.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs