Voda z Jegričky pre lalitské role

11.mar 2013

Dobre je známe, že Srbsko patrí medzi tie krajiny v Európe, v ktorých sa zavlažuje len málo orných plôch – u nás iba necelé dve percentá. S cieľom aspoň čiastočne zjemniť následky veľkého sucha, ale aj nadmerných dažďov, ktoré striedavo spôsobujú škody na našich poliach, Poľnohospodárske družstvo Poľokoop v Laliti podnietilo iniciatívu k revitalizácii kanálovej siete Jegrička.

„Musíme lepšie využiť jestvujúcu kanálovú sieť Jegrička, ktorá dosiaľ slúžila hlavne na odvodňovanie asi 14 000 hektárov pôdy v Báčke. Teraz nám je cieľom odbahniť, prehĺbiť, nivelizovať tento vodný zdroj. Vďaka výstavbe čerpacej stanice voda z kanála Dunaj-Tisa-Dunaj sa prostredníctvom kanálovej siete Jegrička dostane tam, kde treba a zatiaľ umožní zavlažovanie nových 6 000 hektárov orníc. Tretina z toho, teda 2 000 ha, prislúcha katastrálnej obci Laliť,“ povedal nám Dipl. Ing. Stole Vlatković, riaditeľ PD Poľokoop.

Lalitské družstvo dosiaľ zavlažovalo sotva 40 hektárov svojich orníc

Lalitské družstvo sa veľmi vážne pripravuje na realizáciu tohto hydromelioračného projektu, lebo v ňom vidí možnosť na zavlažovanie takmer celkových plôch, ktoré vlastní. Podľa ideového projektu, ktorý vypracovala novosadská firma Hidrozavod DTD a vďaka revitalizácii Jegričky, lalitské družstvo plánuje zaviesť závlahový systém na parcele veľkosti 200 hektárov a na ďalších dvoch po 50 hektárov. Sú to významné plochy vzhľadom na to, že družstvo vcelku vlastní 460 hektárov a dosiaľ malo možnosť zavlažovať najviac 40 ha, pričom vodu čerpá z kopaných studní.

„V tejto chvíli nám Hidrozavod DTD pripravuje hlavný projekt prispôsobený druhu zavlažovacieho systému a kapacity čerpacej stanice, ktoré mienime nainštalovať a použiť. Celková investícia by nás mala stáť asi 660 000 eur, ktoré zabezpečíme vo dvoch fázach prostredníctvom úveru,“ vysvetľuje plány PD Poľokoop riaditeľ Vlatković.

Plán hydromelioračnej úpravy kanálovej siete Jegrička a riešenie zásobovania vodou na zavlažovanie poľnohospodárskych plôch v lalitskom chotári predstavili koncom januára v Zhromaždení obce Odžaci. Odborníci novosadského podniku Hidrozavod DTD odhadujú, že do revitalizácie kanálov na zavlažovanie nových 1 000 hektárov pôdy treba investovať asi 28 miliónov dinárov. Prostriedky sú takmer už zabezpečené. Je dobre, že sa do tejto akcie zapoja Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Srbska, VVP Vody Vojvodiny, Vodohospodárska spoločnosť Dunav z Báčskej Palanky a Obec Odžaci, ktorá pochopila význam zavlažovania za zveľadenie poľnohospodárskej výroby, dosahovanie vysokých a stabilných výnosov. Preto Obec Odžaci značné prostriedky získané z prenájmu štátnej poľnohospodárskej pôdy odvedie na realizáciu projektu na zavlažovanie orníc.

Zaujímavá je mienka riaditeľa Poľokoopu Stoleho Vlatkovića o tom, aký osoh z tohto môžu mať súkromní majitelia pôdy v lalitskom chotári:

„Vo Vojvodine v priebehu desať rokov najmenej šesť až sedem poznačí veľké sucho. Preto je o potrebe zavlažovania vari zbytočné hovoriť. Nejde tu len o množstvo zrážok, ale predovšetkým je dôležité, aby pršalo vtedy, keď to rastliny potrebujú. Každý rok jednotlivým plodinám počas vegetácie treba dodať vodu zavlažovaním, lebo nám takmer neustále chýba 200 až 300 litrov vody ročne. Veľký osoh z tohto projektu môžu mať aj súkromní poľnohospodári v Laliti, ktorým sa umožní zavlažovať siatiny – musia investovať iba do zavlažovacieho systému – na asi 1 600 hektároch. Cena pôdy povedľa Jegričky bude iste vyššia najmenej o 50 percent, lebo lepšie je mať možnosť na zavlažovanie plôch, než tvrdú cestu do poľa.“

J. Pucovský

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs