Výbor pre kultúru – najmladší výbor

2.feb 2019

Výbor pre kultúru – najmladší výbor

V zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade včera bol konštituovaný aj štvrtý výbor – Výbor pre kultúru.

Zasadnutie prebiehalo v príjemnom a podnetnom ovzduší

Predsedníčkou je Anna Čapeľová, podpredsedníčkou Miruška Kočišová a členmi: Boris Babík, Jaroslav Múdry, Katarína Kalmárová, Danica Vŕbová, Ján Tomáš, Anna Zolnajová, Tatjana Štaubová, Tijana Farkašová, Miroslav Brna a Andreja Vozárová. Na schôdzi bol i Ján Makan, člen Výkonnej rady NRSNM poverený kultúrou, a Pavel Surový, podpredseda NRSNM. Členov výboru na tejto prvej schôdzi navštívila a podporila ich v práci i Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM.

V podnetných príhovoroch tak podpredseda Národnostnej rady Pavel Surový ako i predsedníčka Libuška Lakatošová s potešením konštatovali, že je toto zo štyroch výborov najmladší. Ocenili túto skutočnosť, lebo mladí ľudia majú byť nositeľmi kultúry, tým skôr, že sú plní elánu, nových ideí, pozitívnej energie. Pravdaže, v práci im veľmi pomôžu i skúsenosti starších členov výboru. Úspešnú realizáciu stanoveného programu im zaželal i Ján Makan VR NRSNM.

 

Každý člen výboru predostrel svoju doterajšiu prácu na kultúrnom poli

Pred úradným konštituovaným výboru každý člen sa krátko predstavil svojim budúcim spolupracovníkom. Toto vzájomné zoznámenie na začiatku budúcej spoločnej práce hodnotíme veľmi kladne.

Vzápätí bez diskusie schválili Správu o činnosti VPK NRSNM za rok 2018. Ide o aktivity, v ktorých sa ony nepodieľali, lebo boli vymenovaní na sklonku uplynulého roku – 28. decembra. Bez pripomienok schválili i programovú koncepciu VPK predsedníčky tohto výboru. Návrh plánu a programu VPK na rok 2019 schválili po niekoľkých súhlasných prejavoch. Konštatovali, že do tohtoročného plánu sa dostali všetky festivaly a podujatia, ktoré Národnostná rada i doteraz podporovala, a pribudli ešte tri: Festival krojov Slovákov v Srbsku v Kysáči, festival Rozspievaný Sriem v Starej Pazove a prehliadka slovenských krojov v Laliti. Pripravené finančné položky sú iba orientačné. Predsedníčka Anna Čapeľová vyzvala slovenské kultúrne inštitúcie, aby sa o prostriedky uchádzali aj v dvoch pokrajinských sekretariátoch a na Ministerstve kultúry, ktoré práve vypísali súbehy, ako i na súbehy Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Schválili aj prácu výboru bez komisií

Aj tento výbor bude pracovať bez osobitných komisií. Konštatované bolo, že sa výsledky predovšetkým očakávajú od legitímne zvolených členov VPK, že jestvovanie komisií hatí prácu, lebo sa najprv čaká na ich zasadnutia. Teda každý z členov výboru bude poverený jednou oblasťou kultúry Slovákov v Srbsku a len v prípade potreby bude angažovaný odborník, prípadne sa založí komisia. Zdôraznili, že jednotliví členovia VPK budú i členmi organizačných výborov našich festivalov, aby sa kontroloval prísun a trovenia určených prostriedkov.

Na záver členovia VPK schválili dva návrhy predsedníčky výboru: ako kandidáta na Cenu Pro Cultura Slovaca 2019 podporili Dr. Juraja Súdiho a na Cenu Ondreja Štefanka Dr. Zoroslava Speváka.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs