Výzvu na zápis novej generácie študentov

5.jún 2013

UNIVERZITA V NOVOM SADE ZVEREJNILA

Akademický senát Novosadskej univerzity vypísal konkurz na zápis študentov do prvého ročníka akademického, integrovaného, masterového, špecializovaného a doktorandského štúdia na akademický rok 2013/2014.

Počet voľných miest na zápis je 14 921. Z toho počtu pre 7 919 študentov školné bude financované z rozpočtu, pokým 7 002 miest je určené pre samoplatcov. Na zápis do prvého ročníka akademických a integrovaných štúdií plánovaných je 8 959 miest – 5 082 pre financovanie z rozpočtu a 3 877 pre samoplatcov.

Termín prijatia dokumentov na všetkých fakultách Novosadskej univerzity bude od 26. do 28. júna, okrem na Akadémii umení, na ktorej je prihlášky možné podať od 14. júna.

Prijímacie skúšky sa budú konať v dňoch 1. – 4. júla a  2. – 11. júla budú zverejnené predbežné, resp. konečné poradovníky študentov. Zápis študentov sa bude konať v dňoch 5. – 19. júla.

Výška poplatku za prijímacie konanie na zápis na akademické a integrované štúdie sa pohybuje od 5 200 – 7 600 din. Poplatok za zápis študentov na prvý stupeň štúdia (financovaných z rozpočtu) sa pohybuje od 5 000 – 7 000 din.

Vzhľadom na ekonomickú situáciu všetky fakulty Novosadskej univerzity rozhodli, aby výška školného zostala rovnaká ako vlani.

J. Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs