Vzdávať sa netreba

21.mar 2013

Z prezentácie troch verejných súbehov 14. marca

PRVÉ TOHTOROČNÉ SÚBEHY POKRAJINSKÉHO PROGRAMU ZAMESTNÁVANIA

Úsilie dosiahnuť kladné výsledky v oblasti zamestnávania v podmienkach krízy sa podobá snahám vyhodiť vodu hrnčekom z riadne deravého člna. Keďže vždy od zlého jesto i horšie, úspechom je aj lavírovanie okolo tzv. pozitívnej nuly. Tá rovnica vyzerá takto: vojvodinská administratíva celé roky vyčleňuje obrovské prostriedky – stovky miliónov – na subvencie v zamestnávaní, vďaka ktorým sa k pracovným príležitostiam za posledných päť rokov dostalo zo tridsaťtisíc nezamestnaných, na strane druhej veľké spoločnosti neraz masovo prepúšťajú svojich pracovníkov. Inými slovami, čo sa na jednej strane dosiahne, na druhej sa stratí.

Pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin príčinu vidí jednak v strate niekdajšieho trhu, o ktorý rozpadnutím niekdajšej Juhoslávie prišli tieto hospodárske mastodonty, jednak v neúspešne odvedených transformačných procesoch, slovami jasnými – nevydarených a zlých privatizáciách. Svetielkom optimizmu a nádeje vo všetkom sú malé a stredné podniky, ktoré Vasin, z aspektu zamestnanosti, považuje za hrdinov našej doby. Tých hrdinov by mohlo byť aj viac, keby sa aj u nás začali uplatňovať niektoré západné praktiky na krízové časy, opierajúce sa predovšetkým o zásadu solidarity: deľba jedného pracovného mesta na dvoch vykonávateľov, lineárne zmenšenie príjmov a pracovného času, prihliadanie na sociálny moment, flexibilnejšie odchody… Keďže zamestnanosti niet bez rozvoja a tohto bez investícií, jasné je, že by i zle hospodáriace veľké spoločnosti museli lepšie využívať objekty, prevádzky a infraštruktúru, ktorú majú. Aby tieto nezapadali prachom, ale boli za výhodných podmienok dané tým, ktorí vedia, čo si počať s nimi.

Na to však ešte počkáme, takže treba podnikať, čo sa práve dá. Z aspektu aktívnej politiky zamestnávania sú to tri verejné výzvy zamestnávateľom a lokálnym samosprávam. Podnecuje sa nimi zamestnanosť prostredníctvom spoločného financovania pracovných miest. Prostredníctvom subvencií na samozamestnávanie nezamestnaných – ide o sumu 69 miliónov dinárov – by malo vzniknúť 430 nových pracovných príležitostí. Na spolufinancovanie vojvodinských obcí a miest, čiže na programy zamestnávania praktikantov, odbornú prax, verejné práce, profesijné a pracovné školenia odvedie sa 162 miliónov dinárov. Podnikatelia sa stimulujú k otvoreniu nových pracovných príležitostí sumou 130 000 dinárov na jedno pracovné miesto. Na tento účel je v pokrajinskom rozpočte stanovených viac ako 205 miliónov dinárov. To jazykom matematiky znamená vznik asi 1 500 pracovných miest.

Výzvy sú tu, sumy stanovené, podmienky známe. Času dosť, záujmu tiež. Preto treba očakávať, že sa prvý vlak v tomto smere dostane na konečnú stanicu oveľa skôr než je posledný termín na využitie prostriedkov: l. október.

                                                                                                  O. Filip


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs