Vzdelávanie ako základ našej slovenskosti

13.nov 2013

Vzdelávanie ako základ našej slovenskosti

Tajomníčka DZSČ Bianca Unc, predseda Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ Pavel Hlásnik a predseda ÚSŽZ Igor Furdík (foto: A. Meleg)

Tajomníčka DZSČ Bianca Unc, predseda Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ Pavel Hlásnik a predseda ÚSŽZ Igor Furdík (foto: A. Meleg)

OBNOVENIE ČINNOSTI KOMISIE PRE ŠKOLSTVO ÚSŽZ

V priestoroch Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Nadlaku 4. novembra sa stretli členovia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu, čím sa obnovila činnosť tohto poradného orgánu predsedu ÚSŽZ, ktorý menuje členov tejto komisie. Členstvo v komisii je čestnou funkciou a členovia sú vo svojej funkcii nezastupiteľní. V rámci komisie pôsobí aj Sekcia pre západnú Európu a zámorie. Sekcie by sa mali stretávať dvakrát ročne.

Na zasadnutí boli prítomní členovia sekcie z Rumunska, Srbska, Maďarska, Chorvátska, Ukrajiny, kým z Poľska sa na tomto stretnutí nezúčastnil nikto a z ÚSŽZ bol prítomný predseda Igor Furdík a pracovníčka Teritoriálneho, kultúrneho a informačného odboru Úradu Božena Malíková. Po schválení Štatútu sekcie, ktorý navrhol a opodstatnil predseda Igor Furdík, jej predsedom sa stal Pavel Hlásnik, podpredsedníčkou Vilma Prívarová a tajomníčkou Božena Malíková.

Už na prvom zasadnutí sa členovia sekcie dopracovali k niekoľkým uzáverom. Pokiaľ ide o študijné odbory štipendistov vlády SR, sekcia bude obhajovať mienku, aby sa v budúcnosti štipendijne podporovalo aj štúdium medicíny a cudzích jazykov. Zároveň sa poukázalo aj na to, aby sa pri vysielaní učiteľov zo Slovenska dával dôraz aj na to, aby to boli odborníci, ktorí budú okrem vzdelávacej vyvíjať aj osvetovú činnosť. Niektoré z odporúčaní sekcie, pokiaľ ide o iné formy podpory slovenského školstva v zahraničí, akými sú semináre, príprava učiteľov, lektoráty, stážisti a pod., sa týkajú aj prihliadania na miestne špecifiká, kým iné sa týkajú návrhu, aby sa organizovali výjazdové kurzy v krajinách v súčinnosti s ÚSŽZ a využívali európske fondy cezhraničnej spolupráce. V súvislosti s témou učebníc a učebných pomôcok sekcia ocenila spoluprácu s MŠ SR a navrhla do objednávky zaradiť aj určitý počet titulov pre školy v zahraničí a pokračovať s podporou ÚSŽZ na zabezpečenie detskej, slovníkovej a odbornej literatúry pre školské knižnice. Keď ide o letné školy, školy v prírode a ďalšie mimoškolské aktivity, pozitívne zhodnotili doterajšie formy spolupráce a podporu ÚSŽZ.

Ako vidno, už na prvom konštitutívnom stretnutí Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu sa konštruktívne venovala rôznym otázkam z oblasti výchovy a vzdelávania mládeže na slovenských školách v zahraničí a dospela aj ku konkrétnym uzáverom. Prítomní vysoko ocenili doterajšiu podporu materského štátu slovenskému školstvu prostredníctvom ÚSŽZ, jednak prostredníctvom štipendií, investícií do objektov a podporou množstva projektov, bez čoho si len ťažko možno predstaviť fungovanie slovenských škôl v zahraničí na takej úrovni, ako je tomu v súčasnosti.

K. Melegová-Melichová

                                                               

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs