Zamestnávanie, komasácia a komisie

8.feb 2013

Ôsme zasadnutie Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, inak prvé v tomto roku, sa uskutočnilo v piatok 1. februára a na ňom výborníci prerokovali všetkých štrnásť bodov rokovacieho programu.

Najprv schválili program práce ZO B. Petrovec na rok 2013. Predtým boli podané niektoré pripomienky, ktoré – ako povedal predseda ZO Rajko Perić – boli zaradené do tohto dokumentu a s nimi ho výborníci potom aj schválili. Schválili aj návrh uznesenia o zavedení samozdanenia na území Miestneho spoločenstva B. Petrovec na obdobie od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2018, ktoré zdôvodnil predseda Rady MS Ján Brna. Ďalej rokovali o založení Verejného podniku Direkcia pre výstavbu obce Báčsky Petrovec. Zdôvodnenie podal ú. r. Direkcie pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti Ondrej Bovdiš, ktorý povedal, že založenie tohto vereného podniku je právny záväzok, ktorý vyplýva z nového zákona  schváleného koncom minulého roka. Začiatok práce nového VP je určený na 1. marec tohto roku, a pritom podnik preberie zamestnancov z doterajšej obecnej Direkcie.

Z prvého tohtoročného zasadnutia obecného parlamentu v Báčskom Petrovci

Informáciu o schválenom Lokálnom akčnom pláne zamestnávania Obce B. Petrovec podal predseda obce Pavel Marčok, ktorý uviedol, že na obecnej úrovni je približne tisíc nezamestnaných. Ďalej povedal, že priemyselná štvrť v Petrovci ožila a badať aj záujem zahraničných investorov, takže sa očakáva aj otvorenie nových pracovných miest pre tunajších občanov. Výborníčka Katarína Zorňanová poznamenala, že plán je dobre vypracovaný, ale by mal byť ambicióznejší a konkrétnejší v tom zmysle, koľko presne ľudí sa plánuje zamestnať v tomto roku. V súvislosti s tým výborník Ján Sabo poukázal na disproporciu medzi tým, čo sa rozpráva a čo sa realizuje.

V pokračovaní schôdze bez diskusie schválili Štatút Knižnice Štefana Homolu, a potom aj správu o práci na rok 2011/2012 Predškolskej ustanovizne Včielka, plán práce na rok 2012/2013 tejto ustanovizne a aj správy o práci a plány práce škôl z územia obce. Ďalej schválili novelizáciu rozhodnutia o ustanovení zástupcu veliteľa, náčelníka a členov Obecného štábu pre mimoriadne situácie. Z funkcie potom uvoľnili doterajších členov Rady pre rodovú rovnosť a Rady pre mladých a zvolili nových členov týchto rád, ako aj Rady pre sledovanie Etického kódexu. Z funkcie zástupkyne Verejného podniku pre informačnú činnosť Rádio B. Petrovec uvoľnili Katarínu Melegovú-Melichovú a na toto miesto vymenovali ú. r. Informačného strediska Báčsky Petrovec Jána Černáka.

Za člena Komisie pre rozpočet a financie namiesto Vladimíra Turana vymenovali Jána Bohuša. Výborníci schválili i Správu o uskutočnených verejných licitáciách a prenájme poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve v Obci B. Petrovec. V súvise s týmto výborník Miloš Jojić poznamenal, že ide o pôdu vysokej kvality, a preto je dobre, že sa zvýšila cena prenájmu, ktorá doteraz bola veľmi nízka. Záverečný bod bol vyhradený pre informáciu o komasácii. Výborník Ondrej Koroš mal pripomienku k správe o postupe komasácie, lebo podľa jeho slov komasácia je závažná záležitosť a správa o nej by mala byť obsiahlejšia a konkrétnejšia. Zaujímalo ho, či komasácia časove prebieha podľa plánu a či si vyžiadala toľko prostriedkov, koľko bolo plánovaných. Výborník Ján Bohuš povedal, že s realizáciou v teréne nemôžu byť všetci spokojní a predseda obce P. Marčok vysvetlil, že v správe je možno málo toho napísané, ale v postupe komasácie je veľa urobené. Na záver M. Jojić položil výbornícku otázku: Kedy bude fungovať mestská autobusová linka pre túto obec?

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs