Zborník k jubileu Matice

26.apr 2013

V roku 2012 tunajšia slovenská komunita si primeranými kultúrnymi a spoločenskými programami pripomenula osemdesiate výročie založenia národnej inštitúcie Matice slovenskej v Srbsku, predtým v Juhoslávii. Matičiari si predsavzali, že po tomto jubileu zostane aj trvalá stopa, a tak sa rozhodli vydať publikáciu. Prvotne sa rozmýšľalo aj o organizovaní konferencie, podobnej akú MSJ zorganizovala roku 2000 k desiatemu výročiu obnovenia a činnosti MSJ. Z nej potom v nasledujúcom roku tlačou vyšiel aj zborník materiálov prednesených na konferencii.

Titulná strana najnovšieho zborníka o MSJ, resp. MSS

Keďže sa pre nedostatok financií od usporiadania konferencie upustilo, vedenie Matice poverilo profesora Samuela Boldockého, ktorý bol zostavovateľom i uvedeného matičného zborníka pred dvanástimi rokmi, aby zostavil publikáciu. Profesor Boldocký si okolo seba zoskupil tím spolupracovníkov, ktorí mu pomáhali v realizácii pripravenej koncepcie zborníka, ale predsa najväčšiu časť práce dotiahol samotný zostavovateľ. Pod jednotlivé príspevky v knihe sa podpísali: Ľubica Bartalská, Jaroslav Čiep, Jarmila Pálenkášová, Michal Gombár, Stanislav Bajaník, Ján Kišgeci, Katarína Pucovská, Michal Spevák, Rastislav Surový, Ján Babiak, Branislav Slivka, Katarína Melegová-Melichová, Elena Hložanová, Marjan Pavlov, Jarmila Hromčíková, Vladimír Hudec, Jaroslav Feldy, Dušan Kereš, Matej Hadrík, Stanislav Stupavský, Adam Markuš, Vierka Hrubíková, Viera Benková, Zdenka Chalupková, Katarína Mária Hrkľová a Viera Tapalagová. Okrem toho v zborníku sú použité aj texty zosnulých Jána Siráckeho, Jána Podhradského a Andreja Labátha.

Zborník prác 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii / Srbsku vyšiel tlačou začiatkom apríla v rozsahu 332 strán v náklade 700 výtlačkov. Vydala ho Matica slovenská v Srbsku a vytlačila tlačiareň Graf office v Kysáči vo formáte B5. Okrem predslovu zostavovateľa zborník chronologicky zachytáva činnosť Matice a je rozdelený do nasledujúcich častí: Založenie a činnosť MSJ v rokoch 1932 – 1941, Predsedovia MSJ v rokoch 1932 – 1941, Z činnosti matičných odborov a sekcií v období 1932 – 1940 a Vojnové obdobie. Ďalšie kapitoly v zborníku tvoria tieto časti: Činnosť MSJ, Predsedovia MSJ a Z činnosti matičných odborov, všetko v rokoch 1945 – 1948. Tretie obdobie matičnej činnosti je zhrnuté v kapitolách: Obnovenie a činnosť MSJ, Predsedovia MSJ, Z činnosti matičného ústredia, všetko od obnovenia v roku 1990 a končiac rokom 2012. Na toto obdobie nadväzujú aj časti Z činnosti MOMS v Juhoslávii / Srbsku, Podporovatelia MSJ a Dom MSJ Ľudovíta Mišíka, Matičné uznania, Z matičnej spolupráce so Slovenskom. Záverečné strany zborníka patria dokumentom a fotografiám, ktoré poskytli matičné odbory a jednotlivci zo súkromných archívov.

Celkom na záver zborníka zostavovateľ sa postaral aj o krátke zhrnutie a pre čitateľov, ktorí neovládajú slovenčinu, resumé preložil i do srbčiny a do angličtiny ho preložila Nataša Vidová.

Zborník je písaný populárnym štýlom, a tak, aby bol zrozumiteľný každému čitateľovi. Odporúčame ho všetkým záujemcom, ktorí chcú mať v jednej knihe obsiahnuté bohaté dejiny našej národnostnej organizácie Matice slovenskej v Juhoslávii / Srbsku.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs