Zhromaždenie MSS: Zladili si protikladné postoje?

17.jún 2015

Zhromaždenie MSS: Zladili si protikladné postoje?

Na zvolanie riadneho výročného zasadnutia Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku júnový termín je prinajmenej nezvyčajný. Na to azda najviac vplývali dve predchádzajúce schôdze matičnej Správnej rady, najprv v marci v Dobanovciach, a potom aj vo Vojlovici.

Na uvedených zasadnutiach kulminovali totiž protikladné názory jednotlivých matičných funkcionárov a delegátov o tom, či jednotlivci „sprivatizovali“ Maticu a dovolili si viac ako im matičné stanovy a rozhodnutia najvyšších telies tohto združenia dovoľujú. Po dvoch zasadnutiach SR a ďalších zasadnutiach Dozornej rady a legislatívnej komisie 13. júna bolo do Petrovca zvolané prvé tohtoročné zasadnutie Zhromaždenia MSS.

V zasadacej sieni Obce Báčsky Petrovec delegátov z matičných miestnych odborov privítala a zasadnutie otvorila predsedníčka Katarína Melegová-Melichová a v pokračovaní ho viedlo pracovné predsedníctvo v čele s Katarínou Rašetovou.

Záber z 19. riadneho výročného zasadnutia Zhromaždenia MSS v Petrovci 13. júna 2015 (foto: J. Čiep)

Záber z 19. riadneho výročného zasadnutia Zhromaždenia MSS v Petrovci 13. júna 2015 (foto: J. Čiep)

Keďže sa takmer všetky body rokovacieho programu už predtým našli „na stole“ nižších matičných telies, tentoraz desať bodov matičiari absolvovali bez úvodných napomenutí a temer bez rozpravy, takže azda najdlhším bodom bol príhovor hostí. Keďže sa jeho diplomatická misia v Srbsku končí 15. augusta, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo príhovor koncipoval ako svojráznu bilanciu.

Výsledok uskutočnených snáh, ako uviedol, závisí od očakávaní na samotnom začiatku. Zopakoval svoje stanovisko o nosných pilieroch zachovania slovenskosti v Srbsku, medzi ktoré patrí aj Matica, a preto sa predsedníčke a všetkým matičiarom za obetavú prácu na národnostnom poli zavďačil.

Pán veľvyslanec zrekapituloval aj doterajšiu finančnú pomoc SR, predovšetkým na petrovské gymnázium, kovačický Dom Martina Jonáša a pazovskú základnú školu. Potvrdil, že premiér Robert Fico aj tohto roku poskytne finančný prídel pre školské potreby prvákov, ktorí sa zapísali do slovenských tried, čiže na projekt, ktorý realizuje Matica. To, čo sa mu nepodarilo, ako s ľútosťou uviedol, je utvoriť jednotu národného pôsobenia tunajších Slovákov. Delegátom sa prihovoril aj pokrajinský poslanec Ján Bohuš a podpredseda NRSNM Juraj Červenák.

Po schválení zápisnice z 18. riadneho výročného zasadnutia Zhromaždenia MSS z 5. apríla 2014 matičiari schválili i správu o činnosti MSS v roku 2014, doplnenú o činnosť boľovského MOMS, správu o aktivitách predsedníčky, finančnú správu, zápisnicu Dozornej rady, potvrdili stanoviská Legislatívnej komisie a Dozornej rady k textu o porušení Stanov MSS, tiež správu Koordinačného telesa volieb do NRSNM a správu inventárnej komisie, ako i návrh plánu práce a finančného plánu MSS na rok 2015.

Jedine Ján Krivák z Belehradu mal poznámky o porušení štatútu ohľadom volieb do NRSNM a o malom počte plánovaných zasadnutí predsedníctva MSS. Jeho návrh, aby toto matičné teleso zasadalo najmenej štyrikrát v roku, sa ujal.

V pokračovaní matičiari rozhodovali o udelení matičných hodností a uznaní za rok 2014, prijali na vedomie informáciu o schválení Pravidiel o používaní služobného automobilu a úhradách a na základe ponuky MOMS Kulpín rozhodli, že tohtoročný Matičný turnaj v malom futbale o pohár veľvyslanca SR bude v rámci Predslávnosťových dní 25. júla.

Záverom odzneli aj informácie, že SNS budú v dňoch 7. až 9. augusta, že členské i naďalej zostáva 100 dinárov a nastolila sa aj otázka, kto bude predsedať na matičnom zhromaždení na SNS. Matičiari z Belehradu požiadali o podporu, aby mohli používať niekdajšie priestory. Slovo bolo aj o 25. výročí obnovenia Matice, o Roku Ľudovíta Štúra, o možných zmenách Stanov MSS a o spoločnej platforme ako podklade a smerovníku k ďalšej činnosti.

Jaroslav Čiep

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs