ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC: Kosť v hrdle – volebná komisia

25.mar 2016

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC: Kosť v hrdle – volebná komisia

Tridsiate štvrté zasadnutie Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec po urýchlenom konaní bolo zvolané a aj uskutočnené v utorok 22. marca 2016.

O 19. hodine večer z celkového počtu 31 členov zasadnutia lokálneho zastupiteľstva sa zúčastnilo 25 členov.

Pred oficiálnym začiatkom zasadnutia prítomní v sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec minútku ticha venovali tragicky zosnulému členovi Obecnej rady Đorđovi Šarićovi.

Navrhovaný program rokovania pozostával iba z jedného bodu, presnejšie ten jeden bod mal aj dve časti.

Na vchode do siene prítomní výborníci dostali vynesenie rozsudku Správneho súdu, ktorý prijal odvolanie sa výborníka Radomira Zotovića a zrušil Riešenie o vymenovaní Volebnej komisie Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré výborníci väčšinou hlasou schválili na 33. zasadnutí obecného zastupiteľstva 11. marca 2016 a v evidencii dokladov je uschované pod číslom 011-7 / 2016-02.

Keďže nebolo otázok týkajúcich sa rozhodnutia, predseda obecného zastupiteľstva Dr. Rajko Perić poznamenal na začiatku azda najkratšieho zasadnutia ZO v tomto zložení, že informáciu o vyhlásenom verdikte Správneho súdu prijali na vedomie.

K druhej časti bodu predseda ZO podal stručné vysvetlenie s návrhom rozhodnutia o vymenovaní volebnej komisie ZO Báčsky Petrovec.

V diskusii, ktorá nasledovala sa zúčastnili výborníci Radomir Zotović, Miloš Jojić, Srđan Simić, Ondrej Fekete, Ján Bohuš a Rajko Perić.

Výborníci prerokovali návrh a prijali nové rozhodnutie o vymenovaní Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec.

Služba ZO médiá na zasadnutie nepozvala a okrem spravodajcu Hlasu ľudu na samotnom zasadnutí nebolo predstaviteľov iných médií, tak si výborníci „otvorili dušu“ a vo svojich diskusiách najčastejšie skloňovali pojmy mravnosť, zákonitosť práce, (ne)zodpovednosť.

Keďže sme už v hlboko v predvolebnom období, nechýbali ani politické prestrelky a svojrázna „očista svedomia“ jednotlivých výborníkov.

Na konci debaty s 21 hlasmi „za“ a s 1 hlasom „sa zdržal“ výborníci v období desiatich dní zase prijali nové Rozhodnutie o vymenovaní Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec.

Teda, novú volebná komisia bude pracovať s staronovom zložení, ale i rozšírenom o štyroch členov. Zostavená je podľa kvót, aké strany získali na minulých voľbách:

Dušan Govorčin – predseda, Katarína Rašetová – zástupkyňa,

Vlasta Bohušová – členka, Daniela Feketeová – náhradníčka,

Rastislav Čapeľa – člen, Miroslav Fabók – náhradník,

Ján Jovankovič – člen, Mile Nišić – náhradník,

Mária Kováčová-Kyseľová – členka, Mária Balážová – náhradníčka,

Igor Simić – člen, Maja Stojanovićová – náhradníčka,

Martina Martinková-Sabolčká – členka, Manuela Kopčoková – náhradníčka,

Ondrej Benka – člen, Dragan Kovačević – náhradník,

Milina Labátová – členka, Jaroslav Grňa – náhradník,

Svetoslav Majera – tajomník a Vladislav Tárnoci – zástupca tajomníka.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs