Zložky a zlomky nového poznania

28.máj 2013
O európskych hodnotách a skúsenostiach: študenti, naši a zahraniční, vo veľkej sieni pokrajinského parlamentu

O európskych hodnotách a skúsenostiach: študenti, naši a zahraniční, vo veľkej sieni pokrajinského parlamentu

ÚLOHA ZHROMAŽDENIA AP VOJVODINY V PROCESE EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE

Zaujímavá a podnetná panelová diskusia prebiehala v pondelok na pôde Zhromaždenia APV. Jej aktérmi boli: na strane jednej popredné osobnosti vojvodinského parlamentu – podpredsedovia Milivoj Vrebalov a Anna Tomanová-Makanová, riaditeľ Fondu Európske záležitosti Predrag Novikov, ako i zástupkyňa tajomníka Zhromaždenia APV Mila Radisavljevićová, na strane druhej od prírody zvedaví mladí ľudia: poslucháči magisterských štúdií fakulty Ku Leuven v Bruseli, ako aj študenti Univerzity v Novom Sade absolvujúci pracovnú prax v pokrajinských orgánoch správy.

Po vstupnom prejave Mily Radisavljevićovej, ktorá ozrejmila viaceré aspekty fungovania, príslušnosti, rozsah a dosahy činnosti parlamentu a jeho pracovných telies, slova sa ujal bývalý predseda Obce Novi Bečej a dnešný podpredseda vojvodinského parlamentu Milivoj Vrebalov. Premietaním propagačného filmu na úvod ozrejmil, čo všetko možno aj v malom prostredí, akým je Novi Bečej, úspešne podnikať, aby sa stalo turisticky významným, hovoril i o význame európskych projektov a búrania zaužívaných zmýšľaní. Jedným je napríklad i váhavý postoj nášho obyvateľstva k EÚ a prejavovanie sympatií k veľkým krajinám, menovite Rusku a Číne, čo, samozrejme, nie je ani sporné, ani zakázané. Ibaže je trochu divné, že tí istí ich stúpenci, odpovedajúc na otázku, kde by napr. chceli žiť mimo Srbska, len v dvoch percentách prípadov uviedli Rusko, Čínu takmer vôbec, kým vo vyše 95 percent za žiaduce štáty považujú členov únie. Po tomto príklade Vrebalov podotkol, že sa na Európu a EÚ treba v prvom rade dívať ako na mimoriadne usporiadaný a zriadený systém. Európa nie je strašiakom, ale súhrnom hodnôt a štandardov, ktoré nám majú byť vzorom a ktorých konečným cieľom je umožniť lepší a ľahší život našim občanom, odkázal Vrebalov.

O ľudských a menšinových právach u nás, spôsobe, akým štát reguloval spôsob ich ochrany, o národnostných spoločenstvách ako najväčšom bohatstve a špecifickosti Vojvodiny, o zákonnom regulatíve, viac než desaťročnom pôsobení národnostných rád, ich činnosti a financovaní, úrovni dosiahnutého v tejto oblasti a príznačnostiach Vojvodiny v rámcoch Srbska, rámcoch regionálnych a európskych, hovorila podpredsedníčka Zhromaždenia APV a členka Výboru pre európsku integráciu a medziregionálnu spoluprácu Anna Tomanová-Makanová. Svoj prejav ukončila slovami, že je dôležité byť vždy človekom a mať rád tých okolo seba ako seba samého. Teda – rešpektovať právo na rozličnosť. Riaditeľ Fondu Európske záležitosti Predrag Novikov sa zmienil o činnosti Predstaviteľstva APV v Bruseli, o význame priamej prítomnosti na prameni rozhodovania a dianí, o dlhoročnom úsilí o presadenie európskych hodnôt u nás, metaforicky aj o zdravom strome poznania a konania, nepredstaviteľnom bez kvalitných semiačok a náležitej a sústavnej opatery.

V následnej rozprave naši študenti mali príležitosť ujasniť si, prípadne získať odpovede na niektoré témy a dilemy, zahraniční zase možnosť stať sa bohatšími o mnohé zložky a zlomky nových poznatkov. Pobyt u nás bol v tomto smere pre nich zrejme štedrý. Pre nás zase osožný, aspoň ako prvý krok k ďalšej spolupráci s nimi.

                                                                                                  O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs