Zo schôdze ZO Kovačica

20.feb 2019

Zo schôdze ZO Kovačica

Včera v sieni obecnej správy sa uskutočnilo 23. zasadnutie Zhromaždenia obce Kovačica, na ktorom výborníci venovali pozornosť viacerým otázkam.

Na zasadnutí schválili rozhodnutia bez výborníkov opozičných strán

Z celkového počtu 39 na zasadnutí sa zúčastnilo 29 výborníkov. Šiesti členovia výborníckej skupiny Demokratickej strany neskoršie, po schválení rokovacieho programu, bez ospravedlnenia opustili zasadaciu sieň.

V práci zasadnutia sa nezúčastnili ani opoziční výborníci z Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny v čele s Jánom Gagesom, šéfom výborníckej skupiny, avšak deň predtým poslali písomné ospravedlnenie s vyhlásením. V ňom vyjadrili svoju nespokojnosť s prácou väčšinovej koalície v čele so Srbskou pokrokovou stranou (SNS), ktorá je pri moci od roku 2015.

„Znie to neuveriteľne, keď ani po toľkých rokoch pri moci nechápu, že sú tu kvôli občanom, v ich službe, ktorých treba zapájať do procesu schvaľovania rozhodnutí a načas ich informovať o verejných prácach,“ uviedli o. i. výborníci LSV vo vyhlásení a dodali, že okrem nerešpektovania práva na objektívne informovanie občanov tejto obce ostro kritizujú aj drzé správanie lokálnej moci k občanom, verejným inštitúciám a výborníkom opozičnej strany.

        O stiahnutom bode  nabudúce

Milan Garašević, predseda Obce Kovačica, na začiatku zasadnutia stiahol z rokovacieho programu bod, v ktorom sa malo rokovať o utvorení komisie pre návrhy ročného programu ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskej pôdy na území Obce Kovačica na rok 2019. Ako oznámil, o tom sa bude rokovať na nasledujúcom zasadnutí ZO.

      Schválili správy a plány

Bez diskusie výborníci schválili uznesenie o sieti predškolských ustanovizní na území Obce Kovačica a rozhodnutie o bežných dotáciách domu zdravia v Kovačici z prostriedkov obecného rozpočtu na plnenie záväzkov definovaných rozhodnutím o rozpočte Obce Kovačica na tento rok. Zelenú dali aj správam o práci obecnej správy za rok 2017 a Štábu pre mimoriadne situácie na území obce za rok 2017/2018, ktorý vypracoval aj ročný plán na aktuálny rok. Bez diskusie schválili správu o minuloročnej práci Turistickej organizácie Obce Kovačica, ako aj plán a program práce na bežný rok. Na zasadnutí sa slova ujal aj Marinko Čobanin, doterajší obecný prokurátor, ktorý odchádza na novú funkciu úradujúceho zástupcu štátneho prokurátora v sídle štátnej prokuratúry v Belehrade.

Záverom zasadnutia, ktoré trvalo 25 minút, výborníci schválili  rozhodnutie o založení Rady pre zdravie Obce Kovačica na mandátne obdobie 4 rokov, v ktorej budú pracovať členovia Slađana Bekićová a Martin Chrťan z Kovačice, Agneš Gogáňová a Dragica Cakićová z Debeljače a Prim. Mr. Sci. med. Dr. Radmila Jovanovićová z Belehradu. Novou členkou Dozornej rady VP Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax v Kovačici, ktorá rozhodnutím ZO Kovačica vystriedala Radmilu Mojinovú z Debeljače, sa stala Irena Stamenová z Kovačice.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs