Zo Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec

20.sep 2018

Zo Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec

Po letnej prestávke včera znovu zasadal báčskopetrovský lokálny parlament. Medziiným výborníci schválili Správu o realizácii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na obdobie január – jún 2018. V tomto polročnom období obec realizovala príjmy v hodnote 294 miliónov dinárov, čo vynáša 28 percent plánovaných príjmov obce. 

Súvise s komasáciou pozemkov v obci – v k. o. Báčsky Petrovec z funkcie odvolali predsedníčku Komisie pre realizáciu postupu komasácie Máriu Ďurišovú a akceptujúc rozsudok Správneho súdu – Oddelenia v Novom Sade na túto funkciu vrátili predošlú predsedníčku spomenutej komisie Snežanu Nikolićovú, ktorá z tejto funkcie bola odvolaná v roku 2013. 

Na zhromaždení rozoberali a schválili aj otázky zmeny štatútu obce, ročného programu ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskeho pozemku Obce Báčsky Petrovec na rok 2018, scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva obce.

Na schôdzi zhromaždenia výborníci schválili aj rozhodnutia o udelení Ceny obce na rok 2018, Osobitného verejného uznania na rok 2018 a Športového uznania za rok 2017.

Komisia pre spomenuté obecné uznania navrhla zhromaždeniu Cenu obce na rok 2018 udeliť dlhoročnému kameramanovi Jozefovi Maďarovi z Petrovca a Osobitné verejné uznanie na rok 2018 profesorke triednej výučby a turistickej pracovníčke Márii Adamovićovej-Pocrnjovej z Maglića.

Keď ide o Športové uznanie za rok 2017 ako jednotlivec je navrhnutý stolnotenista a významný športový pracovník Ján Lačok z Petrovca a ako kolektív Volejbalový klub Mladosť z Petrovca, ktorý z prestávkami pôsobí už 90 rokov. Všetky spomenuté návrhy obecnej komisie pre uznania boli na zasadnutí schválené.  Uznania budú udelené na slávnostnom zasadnutí zhromaždenia obce 15. októbra na oslave Dňa Obce Báčsky Petrovec.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs