29. schôdza Zhromaždenia obce Báčska Palanka

20.dec 2018

29. schôdza Zhromaždenia obce Báčska Palanka

Rozpočet na rok 2019 bol vo fókuse debaty na dnešnej, v poradí 29. schôdzi Zhromaždenia obce Báčska Palanka. Výborníci ho schválili veľkou väčšinou hlasov. Absolvovali ďalších 14 bodov rokovacieho programu.

Branislav Šušnica

Oddelenie pre financie a rozpočet predostrelo reálny rozpočet, skonštatovali viacerí výborníci, ktorí sa zapojili do rozpravy po tom, čo ho ozrejmil primátor Branislav Šušnica. Pri jeho príprave sa riadili návodom Ministerstva financií. Celkové príjmy a dôchodky obce Báčska Palanka roku 2019 vykázali na 1.553.397.952 dinárov.  

Rozpočet počíta s projektovanou infláciou 2,4 %. Celkove naplánované prostriedky na platy sa navýšia o 7 % v orgánoch a službách lokálnej samosprávy a v miestnych spoločenstvách, ako i v predškolských ustanovizniach a ostatných verejných službách. V ustanovizniach sociálnej ochrany je naplánované zvýšenie platov o 9 %.

Pri pretrase odzneli mienky, že rozpočet neobsahuje položku vyhradenú na priame aktívne opatrenia pre rurálny rozvoj a že bolo treba viacej vyhradiť na ochranu životného prostredia. Jednotliví výborníci tiež poukázali na skutočnosť, že plán trovenia prostriedkov opäť zahrnuje výlohy – ešte stále len – na prvú fázu výstavby bazénov.

Hoci sem-tam zazneli hlasnejšie tóny a repliky na repliky, diskusia na dnešnej schôdzi bežala v hraniciach korektnosti.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs