Igor Furdík s delegáciou z Vojvodiny o významných projektoch slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

26.mar 2013

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v pondelok 25. marca 2013 na pôde úradu  Annu Makanovú Tomanovú, predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (ďalej NRSNM). Na pracovnom rokovaní ju sprevádzali Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM a Jarmila Ćendić, vedúca oddelenia  sociálnych a kultúrnych záležitostí Obce Kovačica.

Igora Furdíka  v úvode rokovania  informovali o úrovni projektovania, výstavby a zriaďovania Múzea Martina Jonáša v Kovačici. Jarmila Ćendić a Anna Makanová Tomanová poskytli predsedovi ÚSŽZ podrobné aktuálne informačné  výstupy o projektovej dokumentácii, stave zabezpečovania prác, úrovne financovania múzea a podmienkach zabezpečovania obstarávania služieb v rámci predmetného projektu.

Predseda ÚSŽZ ocenil doterajšiu spoluprácu na tomto významnom projekte a ubezpečil členky delegácie z Vojvodiny o ďalšej odbornej pomoci v rámci spolupráce so Slovenským národným múzeom v Bratislave. Práve z tejto vrcholnej kultúrnej ustanovizne budú v rámci projektu zriadenia Múzea M. Jonáša v Kovačici vyslaní odborníci, ktorí budú posudzovať a riešiť otázky muzeálnych aktivít a expozícií.

V priebehu rokovania si Igor Furdík vypočul aj informácie o postupe prác na renovácii a  zriaďovaní múzea v Báčskom Petrovci. Svetlana Zolňanová  informovala o plánoch opravy strechy na budove ZŠ, v ktorej je riaditeľkou a v tejto súvislosti aj o možnosti podpory zo strany ÚSŽZ.

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová pozvala predsedu ÚSŽZ na krst knihy „Dejiny Slovenska“, ktorú napísal a zostavil historik prof. Dušan Kováč, riaditeľ Historického ústavu SAV v Bratislave. Publikáciu vydala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v srbskom preklade.

 

Anna Makanová Tomanová v priebehu rokovania informovala Igora Furdíka, že pani Svetlana  Zolňanová si v deň návštevy Slovenska prevezme v pondelok 25.marca pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov v historickej budove NR SR Malú medailu Sv. Gorazda, ktorú jej udelil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  školstva Dušan Čaplovič za rozvoj a prínos v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania v prostredí slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Predseda ÚSŽZ ocenenej pedagogičke k tomuto uznaniu úprimne zablahoželal a poprial jej do ďalších rokov veľa odhodlania a úspechov pri rozvíjaní národného povedomia i vedomostného obzoru najmladšej generácie Slovákov vo Vojvodine.

uszz

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs