16.máj 2013

Ako aj mnohé iné veľtrhy a výstavy, i Novosadský veľtrh prešiel dlhodobým, takmer storočným vývojom.  V závislosti od spoločenských podmienok mal rôzne etapy poznačené i rôznymi prevládajúcimi prvkami.  Ani v minulosti však nebol len atraktívnym reklamným podujatím, rovnako tak ako ani dnes nie je len dôležitým nástrojom marketingovej komunikácie. Veľmi krátky čas na začiatku bolo len dosť skromne organizované sústredenie výrobcov a ich zákazníkov, aby následne skutočne rýchlo postupoval vpred, šíriac okruh pôsobenia, počet účastníkov, rozsah výstav, spätosť so všetkými hospodárskymi subjektmi, domácimi a zahraničnými.

Vlastne dá sa povedať, že veľtrh rástol úmerne napredovaniu nášho poľnohospodárstva, ktoré bolo a pretrvalo ako jeho základný a dominujúci obsah. Okrem výstavnej zložky veľtrh pre mnohé generácie našich poľnohospodárov bol po celé tie desaťročia aj niekoľkodňovou školou, oknom do iného sveta, v ktorom vládli iné skúsenosti, našťastie aplikovateľné i u nás.

Z jednej z porád pred vlaňajším poľnohospodárskym veľtrhom

Z jednej z porád pred vlaňajším poľnohospodárskym veľtrhom

Ako v mnohom najdrahšia, ale zato najúčinnejšia forma propagácie, veľtrh jednoducho nemohol neuspieť. Nielen preto, že integroval záujmy hospodárstva, štátu a podnikov, kvôli čomu vlastne i existuje, ale i preto, že sa spravidla úspešne prispôsoboval trhu a jeho nárokom. Je to jeho stálicou, ktorá ho poznačí aj v budúcnosti. Z aspektu všetkého, čo zvládol, a rušného striedania udalostí možno povedať, že ubehlo až deväť desaťročí jeho existencie. Z aspektu perspektív a možností zatiaľ je to len deväť desaťročí.

Dlhoročným cieľom Novosadského veľtrhu, ktorý sa má realizovať v rokoch pred jeho stým výročím existencie, je stabilný a vyrovnaný rozvoj všetkých zdrojov prispievajúcich k zveľadeniu jeho kvalitatívnych, kvantitatívnych a priestorových možností. V tomto kontexte kvalitatívny rozvoj má byť upriamený na strategické zveľaďovanie veľtrhových, výstavných a kongresových aktivít, ktoré budú mať intenzívnu technicko-technologickú podporu umožňujúcu jeho kádrom podmienky na vznik  širokej a diferencovanej ponuky určenej tak profesionálnym účastníkom, ako aj najširšiemu publiku. Príznačnosťou kvantitatívneho rozvoja má byť vznik nových udalostí a podujatí, ako i strategických zväzov a zväzkov, ktorými sa má stupňovať základná a vedľajšia podnikateľská aktivita. Predpokladom priestorového rozvoja je revitalizácia existujúcich kapacít za rešpektovania zásad energetickej účinnosti a racionálneho riadenia objektov, ako i výstavba nových podnikateľských a výstavných kapacít.

Novosadský veľtrh, ako najznámejší v tejto časti Európy, ako i jubilejný veľtrh poľnohospodársky, ktorý sa práve začína, svojím významom už dávno presahujú rámec Nového Sadu, Vojvodiny a Srbska. Aj pre všetky obsahy, ktoré ponúkajú, vrátane výstavných a odborných zložiek, aj pre skutočnosť, že sú dodnes kľúčom k úspešnej existencii mnohých, nielen našich firiem a výrobcov. Veď každá účasť môže pre vystavovateľov, ktorých sú každoročne nie stovky, ale skôr  tisíce, znamenať prínos k vytváraniu dobrého mena firmy, prezentáciu produktov v konfrontácii s ponukou iných, nadväzovanie osobných kontaktov a dohôd s konkrétnymi záujemcami, prenikanie na nové trhy, výmenu skúseností, rozpoznanie nových trendov, preskúmanie konkurencieschopnosti, iniciáciu spolupráce, poznanie nových skupín odberateľov… Každá z generácií veľtrhov a výstav vlastne odzrkadľovali rozvoj, potreby a zvláštnosti istej doby. To je konštanta, ktorá platí a bude platiť aj pre Novosadský a Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh – počas jubileí a po nich.

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs