5. schôdza Národnostnej rady

6.jún 2019

5. schôdza Národnostnej rady

Piata schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa konala v utorok 4. júna vo večernom termíne, v budove Zhromaždenia AP Vojvodiny, hoci pôvodne bola zahlásená na piatok 31. mája. Pri pretrase úhrnne 11 bodov rokovacieho programu (3 navrhli a schválili priamo na schôdzi) bolo 25 z celkove 29 členov.

Úvodom rokovania schválili zápisnice z 3. a 4. (elektronickej) schôdze NRSNM. V rámci 4. a 5. bodu rokovacieho programu nasledovala búrlivá diskusia ohľadne návrhov rozhodnutí na odvolanie a vymenovanie členov správnej a dozornej rady NVU Hlas ľudu.

Nová správna a dozorná rada NVU Hlas ľudu

Novozvolenú zostava správnej rady NVU Hlas ľudu tvoria: predseda Miloslav Chrťan (z Kovačice) a členovia: Miroslav Brna (Kysáč), Hviezdoslav Čmelík (Stará Pazova), Jaroslav Stevanov (Aradáč), Dragana Surový (Kysáč), Miroslav Tomáš (Kovačica), Vladimír Hudec (Hajdušica), Elena Šranková (Kysáč) a Anička Chalupová (Kovačica); poslední traja sú novinári Hlasu ľudu (mená uvádzame tak, ako boli uvedené na dokumente NRSNM).

Nová zostava dozornej rady NVU Hlasu ľudu: predsedníčka Daniela Lazorová z Lalite, členky: Anna Čapeľová zo Selenče a Mária Domoniová z Kysáča (jazyková redaktorka Hlasu ľudu a Vzletu).

Doterajší členovia SR a DR

NRSNM uvoľnila doterajšiu zostavu správnej rady v zložení: predsedníčka Katarína Melegová-Melichová z Báčskeho Petrovca (vystriedala Pavla Zimu z Kulpínu, ktorý rezignoval) a členovia: Jarmila Pálenkášová (Báčsky Petrovec), Dušan Kereš (Kovačica), Ján Litavský (Kovačica), Samuel Čelovský (Báčsky Petrovec), Veno Nechvátal (Stará Pazova), Vladimír Hudec, Elena Šranková, Oto Filip (zosnulý redaktor týždenníka Hlas ľudu!). Doterajšiu dozornú radu tvorili: predseda Juraj Červenák z Hložian a členovia: Ján Šimák (žijúci v Novom Sade a Petrovci, radca riaditeľa NVU Hlas ľudu) a Adam Jonáš (Biele Blato). Obom orgánom vypršala doba, na ktorú boli zvolení.

Správy schválili, plány treba dopracovať

Vstupné slovo k bodom 5 a 6 rokovacieho programu mal Samuel Žiak. Hovoril o situácii v NVU Hlas ľudu a tlačiarni HL Print. Viacerí diskutéri ocenili situáciu v ustanovizni a v redakcii ako povážlivú. Riaditeľovi spočitovali hlavne neúčelné nakladanie financiami a skutočnosť, že nevedno, v ktorej tlačiarni sa tlačia noviny.

Rada schválila správu o činnosti NVU Hlas ľudu, týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet za rok 2018, ako i finančnú správu NVU Hlas ľudu za rok 2018. Zelenú dostal aj záverečný účet tejto ustanovizne za rok 2018, ibaže, ako pred hlasovaním podčiarkla predsedníčka Lakatošová – s pripomienkami.

Finančný plán NVU Hlas ľudu na rok 2019, plány a programy práce NVU Hlas ľudu, týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet na rok 2019 prítomní neschválili. Jednohlasne sa uzhodli sa, že ich treba dopracovať.

Júnové podujatia

Informácie o celomenšinových festivaloch, ktoré sa uskutočnia v júni 2019 (a NRSNM ich podporuje) nasledovali v rámci bodu 7. Jednotliví členovia Rady vyzvali prítomných a verejnosť, aby sa zúčastnili divadelnej prehliadky 3xĎ v Starej Pazove, 49. ročníka Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… v Hložanoch (Anna Huďanová – oznámila, že vstup bude voľný!) a 26. detského festivalu Zlatá brána v Kysáči.

Žiadosti a návrhy

Bod číslo 8 členovia Rady absolvovali takmer bez pretrasu. Zaujali kladné stanovisko k približne 50 žiadostiam a návrhom týkajúcim sa otvorenia tried s výučbou slovenského jazyka, voľby riaditeľov v jednotlivých školách, hodnotenia kvality učebníc, počtu budúcich študentov, elaborátu o sieti verejných ustanovizní základného vzdelávania.

Podporili aj návrhy na názvy ulíc v Kysáči, Novom Sade, Lugu, Báčskej Palanke, Kovačici, Alibunári.

Po debate v súvise s témami 9. bodu Rada poskytla kladnú mienku k voľbe riaditeľa v ZŠ Sv. Savu v Báčskej Palanke a k navrhnutej sieti predškolských ustanovizní mesta Nový Sad.

Väčšina bola proti podporeniu návrhu, aby riaditeľkou ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch naďalej zostala terajšia (Katarína Zimová), s poznámkou, aby pokrajinská osvetová inšpekcia zistila skutkový stav v škole. Nepodpísaní rodičia zaslali totiž do NRSNM list, v ktorom obviňujú riaditeľku z nepotizmu.

Nevrlý vzťah

Záverom včerajšej schôdze NRSNM Svetlana Zolňanová informovala o študentských štipendiách. Odznelo aj zopár návrhov a otázok.

Redakcia Hlasu ľudu dostala pozvánku na 5. schôdzu ako i materiály pre bod č. 8; podkladové materiály pre ostatné témy nám z Rady nezaslali ani po opakovanej výzve.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs