Aby sa ľahšie zviditeľnili

16.mar 2014

Aby sa ľahšie zviditeľnili

Neveľká miestnosť na poschodí Kultúrneho centra mládeže v Čelareve akoby sa vo štvrtok večer 6. marca pozmenila na úľ, keď predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová čelarevským matičiarom odovzdala notebook a žiakom, ktorí sa učia slovenčinu ako výberový predmet, darovala knihy. V mene Miestneho odboru Matice slovenskej v Čelareve delegáciu MSS privítal Ondrej Šinka, poinformujúc prítomných, že matičné miestnosti sa podarilo získať po dlhšom vyčkávaní:

Predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová potešila čelarevských matičiarov počítačom a knihami

Predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová potešila čelarevských matičiarov počítačom a knihami

– Úradne nám boli pridelené 7. novembra 2011. Odvtedy tu boli urobené menšie opravy. Priestor nie je veľký, ale nám pre schôdze nášho Výkonného výboru stačí. Máme asi 220 členov, ktorí si zaplatili členské. Najpálčivejšia otázka je skutočnosť, že u nás len málo žiakov chodieva na hodiny slovenčiny. Plánujeme spoluprácu s inými miestnymi odbormi MSS; okrem iného chceli by sme sem priviesť divadelné predstavenie z niektorej našej osady a zúčastniť sa na Slovenských národných slávnostiach.

Predsedníčka MSS sa poďakovala deťom za primeraný program, ktorý večierku pridal na slávnostnom ovzduší. Prihovárajúc sa matičiarom, o. i. povedala:

– Teší ma, že som vám mohla priniesť knihy, ktoré hádam pomôžu pani učiteľke robiť so žiakmi, tiež počítač, ktorý vám akiste bude pomocou vo vašej práci. Pamätám sa na stretnutie s predstaviteľmi Miestneho spoločenstva, keď sme ich prosili, aby vám zabezpečili podmienky pre činnosť; teší ma, že sa vám takto zlepšili podmienky pre prácu, a že tí, ktorí sa cítia Slovákmi v Čelareve, toto pociťujú ako miesto na stretávanie sa a na prácu na poli slovenskosti.

Predsedníčka Matice dodala, že každý rok v ústredí MSS píšu aj projekty zacielené na obstarávanie kníh pre predškolské ustanovizne a základné školy. Vyjadrila nádej, že keď sa o rok opäť stretnú, že žiaci z kníh, ktoré im odovzdala, už budú aj dačo vedieť. Podčiarkla, že ich Matica zadovážila za pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zároveň popriala matičiarom, aby sa im dobre darilo, aby ich deti chodili na hodiny slovenčiny a aby sa im spolu podarilo zachovať materinskú reč.

Čelarevskí žiaci so svojou učiteľkou slovenčiny Máriou Supekovou zarecitovali a zaspievali po slovensky

Čelarevskí žiaci so svojou učiteľkou slovenčiny Máriou Supekovou zarecitovali a zaspievali po slovensky

Úvodom udalosti odznel krátky kultúrno-umelecký program v predvedení žiačok Základnej školy Zdravka Čelara a ich učiteľky slovenčiny Márie Supekovej. Slovenčinárke jej žiaci darovali kyticu kvetov ku Dňu žien a ona poinformovala prítomných, že napísala projekt na zabezpečenie prostriedkov z rozpočtu Obce Báčska Palanka a pokrajinského fondu pre vzdelávanie. Jej cieľom je, aby žiaci z Čelareva s vrstovníkmi z niektorých novosadských základných škôl odcestovali na zájazd do Bieleho Blata, Kovačice a Padiny. Tam by sa radi predstavili starodávnymi detskými hrami, ktoré už s chuťou nacvičujú. Na záver azda len prianie, aby aj rodičia žiakov, predovšetkým čelarevskí matičiari, s rovnakou chuťou popracovali na rozšírení spektra vlastných aktivít, na skvalitnení a zviditeľnení svojej činnosti.

Juraj Bartoš

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs