Aj čísla vedia rozprávať

26.feb 2013

Budova Republikového štatistického ústavu v Belehrade

NOVÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

Nie náhodou, štvrtý zväzok úradných štatistických údajov zo sčítania obyvateľstva uzrel svetlo sveta práve 21. februára, v Medzinárodný deň materského jazyka. Je to celkom v zhode s jeho názvom: Vierovyznanie, materský jazyk a národnostná príslušnosť. Z celého radu faktov o etno-kultúrnych príznačnostiach obyvateľstva viaceré si nemožno nevšimnúť.

Napríklad ten, že v roku 2002 slovenčina bola materským jazykom 57 498 osobám, aby do roku 2011 ich počet klesol na 49 796 príslušníkov našej menšiny. Podobné trendy si možno všimnúť aj v prípade jazyka väčšiny srbčiny (6 620 699 – 6 330 919), ako aj pri iných menšinách. Výnimkou je bosniacky jazyk (134 749 – 138 871), rómčina (82 242 v roku 2002 k 100 668 v roku 2011), ako i ruština, kde je pomer 2 199 osôb hovoriacich touto rečou približne pred desaťročím k 3 179, koľko ich bolo podľa sčítania v roku 2011.

Približne dvojnásobne, z 83 775 na 39 463 sa zmenšil počet ľudí rozprávajúcich inými rečami (ukrajinčinou, čínštinou, gorančinou, češtinou…). V podstate ide o tie jazyky, ktoré menej od dve tisíce príslušníkov toho-ktorého etnika považuje za materský. Na strane druhej, je až dvakrát viac ľudí, ktorí sa buď odmietli o materskej reči vyjadriť, alebo ktorých odpovede boli nečitateľné, prípadne sa nevzťahovali na materčinu. V roku 2002 ich bolo 63 877, pri poslednom súpise až 128 191.

V štruktúre obyvateľstva podľa vierovyznania si treba všimnúť, že napríklad protestantov v roku 2002 bolo 78 646, kým pri poslednom sčítaní 71 284. Klesol i počet pravoslávnych a katolíkov, jedine sa zvýšil počet zástancov neveľkých, ostatných kresťanských vierovyznaní: z 2 191 na 3 211 príslušníkov. Celkovo, viac ako šesť miliónov, presnejšie 6 079 396 ľudí v Srbsku sú pravoslávneho vierovyznania, na druhom mieste sú katolíci, ktorých je okolo 350 000, kým je moslimov viac ako 220 000.

Z ostatných konfesií si možno všimnúť rast počtu stúpencov východných náboženstiev: z 240 na 1 237 osôb. Za deväť rokov sa dvojnásobne zvýšil i počet ateistov: z 40 068 v roku 2002 na 80 053 osôb predvlani. Je viac i tých, ktorí sa nevyjadrili o svojej náboženskej príslušnosti. Podľa predposledného sčítania, bolo ich 197 031, podľa posledného 220 735.

Fakty sú tu, po odpovediach, prečo sú také a nie onaké, zostáva pátrať. A ozrejmovať ich. Lebo sa v nich zrkadlia mnohé spoločenské pohyby, procesy, ale i problémy.

                                                                                                 O. Filip


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs