Cieľ – obrat k lepšiemu

31.jan 2013

AKČNÝ PROGRAM ZAMESTNÁVANIA V APV

Investície a zamestnávanie sú dva azda najfrekventovanejšie pojmy, ktoré bolo počuť pri programových, rozpočtových a iných vyhláseniach predstaviteľov pokrajinskej vlády v uplynulých rokoch. Žiadna náhoda: jeden tesne súvisí s druhým a obidve sú predpokladom akého-takého rozvoja, tým aj o čosi lepšieho štandardu tunajších občanov.

Napriek všetkým denným politickým zámerom a slovám neprajníkov, vzťahujúcim sa na Vojvodinu, nemožno si nevšimnúť reč faktov: v pokrajine sa vyrába takmer 40 percent toho, čo exportujeme, tá má najmenší počet zamestnaných v štátnom úseku, najmenší pokles priemyselnej výroby, najmenej nevyvinutých obcí v porovnaní s inými regiónmi, v nej sa realizuje až 45 percent všetkých zahraničných investícií a podľa časopisu Financial Times vlani bola štvrtým európskym regiónom podľa podmienok, ktoré ponúkala zahraničným investorom…

Nezamestnanosť, na rozdiel od mnohých iných krajov, kde sústavne stúpa, vo Vojvodine nestúpa už niekoľko rokov. Takýto stav je následok a výsledok veľkých a iných vkladov, nových technológií, viacerých programov a ďalších opatrení.

Na uvedenej vlnovej dĺžke je i Akčný program zamestnávania na tento rok, stanovený a schválený pokrajinskou vládou 23. januára, na ktorý sú zabezpečené i prostriedky vo vojvodinskom rozpočte. Jeho prioritou je aktívna politika zamestnávania, zachovanie existujúcich pracovísk a podpora otvoreniu nových pracovných príležitostí, redukovanie vplyvu ekonomickej krízy na súčasné práce, vkladania do kádrov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania a školení prispôsobených ponuke a dopytu na trhu práce, presadenie sociálneho zapájania sa a praxe rovnakých možností na špecifickom vojvodinskom trhu.

Prostredníctvom Národnej služby zamestnávania majú sa realizovať subvencie zamestnávateľom na otvorenie nových pracovných miest, ako aj na sebazamestnávanie. Onedlho by mala svetlo sveta uzrieť i Verejná výzva jednotkám lokálnej samosprávy na spolufinancovanie programov a opatrení aktívnej politiky zamestnávania, zvlášť školení, verejných prác, tiež programov pre praktikantov.

A keďže je podstatou všetkého výroba, treba dúfať, že na oblasť zamestnanosti pozitívne bude vplývať aj Program na zlepšenie stavu v ekonomike, podnikateľstve a remeselníctve, ktorý je v záverečnej fáze verejnej rozpravy. Cieľom je obrat k lepšiemu, na začiatok možno i skromný. V podmienkach krízy to je v danej chvíli azda jedine reálne.

                                                                                                  O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs