Cieľom je zvýšenie príjmov

17.jan 2013

 Koncom roka 2012 v sieni Zhromaždenia obce B. Petrovec usporiadali verejnú rozpravu o návrhu obecného rozpočtu na rok 2013.  Túto verejnú prezentáciu rozpočtu viedol zástupca predsedu ZO Spasoje Prodanov. O návrhu obecného rozpočtu ako o najvýznamnejšom dokumente, ktorý schvaľuje ZO, najprv hovoril predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok. Príjmy v sume 428,3 milióna predseda zhodnotil ako reálne a uviedol, že transfery z vyšších úrovní sa plánujú v sume 195 miliónov. Predseda obce konštatoval, že rozpočet je na jednej strane sociálne zodpovedný, a na druhej strane je aj investičný. Príkladom toho prvého je to, že žiacke autobusové lístky sú na 50 percent financované z obecného rozpočtu, na čo sa vyčlení  8,3 milióna din. Potom je to plánovaná výstavba domu pre denný pobyt najstarších občanov, na čo plánujú vyčleniť 3 milióny din. Na dotácie na tretie dieťa v rodine vyčlenia 3,5 milióna a pre novonarodené deti 2,1 milióna. Pre Predškolskú ustanovizeň Včielka je plánované zvýšenie o 14 miliónov v porovnaní s minulým rokom. Pre Dom zdravia B. Petrovec, kde sa plánuje vybavenie laboratória, z rozpočtu vyčlenia ďalšie tri milióny dinárov. Na komasáciu v Kulpíne a v B. Petrovci je plánovaných 66 miliónov dinárov; na regulačné a územné plány priemyselných štvrtí a všetkých osád v obci je určených 11 miliónov. Pre obecnú direkciu sa plánuje 60 miliónov. Základné školy a GJK v Petrovci majú v návrhu rozpočtu tiež navýšenie, hlavne na investície. Záverom predseda vyjadril nádej, že sa v roku 2013 podarí realizovať investície, ktoré prispejú k rozvoju tohto prostredia.

O jednotlivých položkách návrhu rozpočtu sa podrobnejšie zmienil náčelník pre financie Boško Bogunović. Okrem iného vysvetlil, že z rozpočtu obce sa na komasáciu plánuje vyčleniť 25 miliónov a zvyšok do 66 miliónov dinárov sa plánuje zabezpečiť z iných prameňov. Z rozpočtu obce sa rovnako ako aj minulý rok budú subvencovať úroky na poľnohospodárske úvery, s cieľom podnecovať rozvoj poľnohospodárstva v obci. Pre direkciu je súhrnne plánovaných 60 miliónov – 19 miliónov z rozpočtu a ostatné z iných prameňov.

V diskusii o návrhu rozpočtu Radomir Zotović vyjadril nespokojnosť s tým, že sa verejná rozprava neorganizovala v miestnych spoločenstvách, a že sa nezúčastnili predstavitelia spolkov a združení, lebo práve v športe a kultúre je ťažká situácia a len málo prostriedkov sa vyčleňuje na ich pôsobenie. Poukázal aj na prostriedky zo samozdanenia, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo, že sa nebudú do budúcna vyčleňovať v osadách obce. Pokrajinský poslanec a výborník ZO B. Petrovec Ján Bohuš konštatoval, že nikdy s návrhom rozpočtu nebudú všetci spokojní. Treba sa však snažiť, aby sa príjmy z roka na rok zvyšovali. V súvislosti s investíciami v miestnych spoločenstvách poukázal aj na to, že podľa nového zákona miestne spoločenstvá sa už nebudú môcť uchádzať o prostriedky z pokrajinskej a republikovej úrovne, ale to budú robiť iba obecné inštancie. Záverom rozpravy predseda obce P. Marčok navrhol, aby výborníci ZO rozpočet v uvedenom znení podporili.

K. Gažová

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs