Deň Báčskopetrovskej obce

15.okt 2018

Deň Báčskopetrovskej obce

Deň oslobodenia 15. október je zároveň aj Dňom Obce Báčsky Petrovec. Oslávu tohto významného dňa v dejinách obce usporiadali dnes. Najprv doobedu  kladením vencov ku pomníku padlých bojovníkov v Druhej svetovej vojne na Námestí slobody v Petrovci. Napoludnie v sieni Slovenského vojvodinského divadla  za prítomnosti početných vzácnych hostí z domova a zo zahraničia usporiadali slávnostné zasadnutie Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. V mene hostiteľov plnú sieň prítomných na oslave privítal predseda Zhromaždenia obce Ján Šuľan.

Po príhovore predsedu Báčskopetrovskej obce Srđana Simića a súvahe práce obce za uplynulý rok sa spomedzi prítomných hostí prihovorili a deň obce zablahoželali: Pavel Surový pokrajinský poslanec a Igor Vencel zástupca veľvyslankyne SR v Srbsku.

Následne po prečítaní zdvôvodnení, predseda zhromaždenia obce Ján Šuľan odovzal najvyššie obecné uznania. Cenu obce na rok 2018 udelili dlhoročnému kameramanovi Jozefovi Maďarovi a Osobitné verejné uznanie na rok 2018 osvetovej a turistickej pracovníčke Mariji Adamović-Pocrnja.

Keď ide o Športové uznanie za rok 2017, ako jednotlivcovi  ho udelili dlhoročnému stolnotenistovi a významnému športovému pracovníkovi Jánovi Lačokovi  a ako kolektív, športové uznanie prijal Volejbalový klub Mladosť z Petrovca, ktorý s prestávkami pôsobí už 90 rokov. Ceny a uznania udelili v tvare plakiet, medailí a peňažných odmien. Odmenení sa vyberanými slovami poďakovali za prijaté obecné ceny a uznania.

Okrem tradičných cien a odmien udelené boli aj ceny naj-mládežník 2018, ktoré v mene Rady pre mladých Obce Báčsky Petrovec odovzdala predsedníčka Ivana Ilićová, ktorá prečítala i zdôvodnenia. Peňažné odmeny si zaslúžili tri mládežníčky, ktoré predstavujú obec nielen na lokálnej, ale aj na internacionálnej úrovni: Martina Benková, Ivana Podkonjak a Ines Harmincová. V mene odmenených sa poďakovala Martina Benková.

Záverom slávnostného zhromaždenia obce odznel kultúrno-umelecký program, ktorý mala na starosti profesorka Anna Speváková, ktorá slávnostnú akadémiu aj moderovala. V programe vystúpili žiaci-hudobníci a speváci Základnej hudobnej školy Josip Slavenski- vysunuté oddelenie Báčsky Petrovec.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs