Desaťročné prístrešie vojvodinských Slovákov

23.jan 2013

V čele NRSNM od začiatku pôsobenia – Anna Tomanová-Makanová

K 10. VÝROČIU ZALOŽENIA NRSNM

Založená bola v nepriaznivých rokoch. Rozvíjala sa v dobe búrlivých politických zmien a v priebehu desať rokov sa stala vyspelou inštitúciou. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) bola založená 18. januára v roku 2003. Príslušníci slovenskej národnosti využili právo založiť si zastupiteľskú inštitúciu, ktorá mala právo spravovať štyri závažné oblasti – oblasť informovania, vzdelávania, kultúry a úradného používania jazyka a písma. Zákonom bola určená činnosť NR, v ktorom sa uvádzalo, že NR okrem zastupovania a predstavovania národnostnej menšiny môže vplývať na proces rozhodovania alebo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa národnostnej menšiny a má právo zakladať ustanovizne, ktoré by prispeli k zveľadeniu položenia a života menšiny. Politické zmeny, ktoré v našom štáte boli časté, viedli k voľbám, k novým ústavám a všetko to následne ovplyvňovalo činnosť národnostných rád a inštitúcií, ktoré sa zaoberali problematikou ľudských a menšinových práv.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny okrem iných ťažkostí na začiatku svojho pôsobenia zápasila aj s nedostatkom financií. Prvé dva roky jej činnosť poznačili nedostatok miestností, techniky, kádrov… Členom NRSNM určite nebolo ľahko pracovať v takých nepriaznivých podmienkach, no ako povedala predsedníčka Anna Tomanová-Makanová, vďaka Rádiu Nový Sad a niekoľkým členom, ktorí mali odvahu a vytrvalosť každodenne zápasiť s problémami, činnosť sa rozprúdila. Reformy v štáte, rozvoj demokratickej občianskej spoločnosti ovplyvňovali práva menšín, ktoré zase ovplyvňovali národnostné rady. Napriek všetkému naša Rada vytrvala. Integrovala sa do kultúrnej a spoločenskej verejnosti a získavaním čoraz väčších kompetencií rozširovala svoje pole pôsobenia.

Ako je to dnes? Už celých desať rokov NRSNM spolupracuje s lokálnymi samosprávami, kde deleguje svojich predstaviteľov do rady pre medzietnické vzťahy, zúčastňuje sa v spravovaní predškolských ustanovizní a základných škôl, schvaľuje učebnice, je zakladateľom alebo spoluzakladateľom NVU Hlas ľudu, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, prebrala časť zakladateľských práv nad Gymnáziom Jána Kollára v Petrovci, Galériou insitného umenia v Kovačici a Múzeom vojvodinských Slovákov. Obnovili činnosť Asociácie slovenských novinárov, spolupracujú s Asociáciou slovenských pedagógov, založili Aktív riaditeľov a Fond pre vydavateľskú činnosť v slovenskom jazyku Slovenské tlačené slovo… Jednoducho povedané NRSNM je prítomná pri zakladaní celého radu združení, aktívov, ustanovizní, a to iba s jedným cieľom – mať čoraz viac odborníkov, ktorí budú prispievať k zachovaniu nášho povedomia, identity, kultúry a jazyka.

Sú príkladom hodným nasledovania (foto: O. Filip)

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny dnes predstavuje inštitúciu, ktorá má na zreteli celomenšinové potreby vo všetkých oblastiach. Intenzívne spolupracuje so Slovenskom, s predstaviteľmi Slovákov z okolitých krajín, s medzinárodnými inštitúciami a aktívne sa zapája do procesov schvaľovania a navrhovania zákonov.

Zákonom o národnostných radách, ktorý bol schválený v roku 2009, sa spresnili kompetencie Rady a určené je aj financovanie. Financujú sa z republikového a pokrajinského rozpočtu a NRSNM časť financií už roky usmerňuje na adaptácie školských budov a miestností kultúrno-umeleckých spolkov a domov kultúry, finančne podporuje študentov, ktorí patria do skupiny deficitných kádrov. Od samého založenia sa podieľa aj na poli edukácie. S cieľom držať krok s dobou privádzajú odborníkov zo Slovenska, ktorí zaúčajú nielen vychovávateľov a učiteľov, ale aj novinárov, choreografov, divadelníkov, matrikárov atď. Podporujú umeleckú činnosť a všetky celomenšinové podujatia. Desaťročná bohatá činnosť bola neraz príkladom iným národnostným radám, ako treba pracovať, a preto možno povedať, že NRSNM splnila očakávania.

K jubileu Rada plánuje vydať Pamätnicu, v ktorej bude prezentovaný rozvoj tejto inštitúcie, za pomoci NVU Hlas ľudu usporiadajú foto-výstavu, ktorá bude putovného rázu, Slovenská redakcia RTV Vojvodina pripravuje dokumentárny film o činnosti Rady, spustená bude nová dvojjazyčná webová stránka a v znamení jubilea bude aj otvárací program Slovenských národných slávností…

Úvodom osláv jubilea bola aj tlačová konferencia, ktorá sa uskutočnila v piatok 18. januára a na ktorej predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová stručne prezentovala desaťročnú činnosť, a zúčastnili sa na nej aj podpredsedovia, predsedovia jednotlivých výborov NRSNM a predsedníčka Výkonnej rady.

J. Pániková

 


 


 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs