Nerobiť rozdiely medzi jazykmi

23.jan 2013

Eva Vukašinovićová

OPÝTALI SME SA ZA VÁS

Uvádzanie cyrilských názvov v displejoch autobusov mestskej hromadnej dopravy v Novom Sade pútalo v uplynulých dňoch nemalú pozornosť tunajšej a širšej verejnosti. Bol to podnet navštíviť inštitúciu pokrajinského ombudsmana a isté súvislosti ozrejmiť v rozhovore s  Evou Vukašinovićovou, zástupkyňou pokrajinskej ombudsmanky poverenou ochranou práv národnostných menšín.

– Časť verejnosti prekvapilo uvedené uvádzanie názvov na autobusoch v cyrilike. Ako to komentujete?

– Verejnosť iste nie je v dostatočnej miere oboznámená s predpismi. Totiž od Ústavy schválenej v roku 2006 v Srbsku je v úradnom použití, keď ide o srbský jazyk, jedine cyrilské písmo. Takže v tejto časti sú takéto opatrenia opodstatnené: príslušné orgány majú povinnosť používať na verejných nápisoch písmo, ktoré je v úradnom použití. Ale tá veta a toto ustanovenie majú aj druhú časť, ktorá predpisuje, že aj jazyk menšiny môže byť v úradnom použití. Keďže vieme, že sú v Novom Sade okrem srbčiny aj maďarský, slovenský a rusínsky jazyk, ako aj ich písma v úradnom použití, tak by – ak by sme boli dôslední – na všetkých verejných nápisoch mali byť názvy, v tomto prípade dopravné smery, vo všetkých rečiach, ktoré sú v úradnom použití. Chcem ešte povedať, že pokrajinský ombudsman, z úradnej povinnosti, odštartoval konanie a zaslal list Verejnému mestskému dopravnému podniku Nový Sad, aby sa vyjadril k uvedeným konštatáciám, v ktorom sme uviedli i očakávanie, že bude konať podľa príkazu ombudsmana. V liste sa odvolávame na záväzky vyplývajúce z našich a medzinárodných záväzkov: z príslušnej medzinárodnej zmluvy, Ústavy, dvoch zákonov týkajúcich sa ochrany práv a slobôd národnostných menšín a úradného používania jazykov a písem, ako aj z pokrajinského parlamentného rozhodnutia vzťahujúceho sa na toto používanie. Je to päť imperatívnych predpisov, ktoré nás zaväzujú, aby sme aj menšinové jazyky rovnako pestovali a chránili, ako aj jazyk väčšinového národa. Všetky štyri jazyky sú v Novom Sade v úradnom použití, takže nik nemá právo robiť rozdiely medzi nimi. Okrem týchto opatrení ohľadom dopravného podniku plánujeme kontrolovať aj tabule na uliciach. Možno zbadať, že je na nich asi pol názvov v cyrilike, pol v latinke, no nikde nie sú iné jazyky, ktoré sa úradne používajú, – podčiarkuje Eva Vukašinovićová.

                                                                                          O. Filip


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs