Dialóg o tom najpodstatnejšom

12.aug 2013

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO,  VODOHOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO

 

Pokrajinský tajomník Goran Ješić: z prezentácie ročných výsledkov  sekretariátu pre poľnohospodárstvo

Pokrajinský tajomník Goran Ješić: z prezentácie ročných výsledkov sekretariátu pre poľnohospodárstvo

Začalo sa to monológom, skončilo dialógom. Pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Goran Ješić prezentoval  nedávno v Novom Sade výsledky dosiahnuté sekretariátom počas uplynulých 390 dní. Základný dojem, ktorý si účastník tlačovej konferencie odnášal, bol, že vojvodinské a celkové pôdohospodárstvo, zvlášť poľnohospodári to ani  dnes vonkoncom nemajú ľahké, a že nie je všade ani rovnako aktívny prístup k riešeniu nahromadených problémov.

Na strane jednej sú klady ako je ten, že sú nám poľnohospodárske produkty, zvlášť obilniny, cukor, zmrazené ovocie či zeleniny už celé roky pilierom exportnej hospodárskej štruktúry, alebo ten, že vo Vojvodine prím na poľnohospodárskej scéne začínajú konečne hrať mladí ľudia, tiež uvádzanie praktík Európskej únie pri rozvrhovaní a prideľovaní podnetných prostriedkov, akými sú úvery, subvencie a podobne. Na strane druhej je kopa problémov, ako monopoly, disparita cien, meškanie platieb, menenie podmienok podpory, nepochopenie skutočných ekonomických relácií na trase výrobca, spracovateľ, spotrebiteľ, nedostatočné prihliadanie na následky vlaňajšieho sucha či tohtoročných klimatických podmienok.

Ovocie sme vždy mali kvalitné...

Ovocie sme vždy mali kvalitné…

Rezortný tajomník Goran Ješić uvádza, že je od začiatku prvoradým cieľom sekretariátu rast ziskov z poľnohospodárskej výroby, ako aj  produktivity práce, takisto široké investičné vklady do tejto oblasti. Okrem priamych platieb, čo zákon z úrovne APV neumožňuje. To, čo bolo možné, sa hlavne vo Vojvodine i zrealizovalo cez päť liniek podpory registrovaným poľnohospodárskym gazdovstvám. Sú to zavlažovanie, protiľadovcová ochrana, fóliovníky, malé spracovateľské kapacity a vidiecky turizmus. Protiľadovcovými sieťami je zastrešených 220  hektárov ovocných sadov, kým ďalších 150 hektárov má byť do konca roka. Novými systémami sa zavlažuje 2 500 hektárov, do konca roka sa má ešte 3 000 hektárov. Na spracovateľské kapacity malých a stredných podnikov v domácnostiach sa strovilo 23 miliónov z celkove stanovených 67 miliónov dinárov na tieto účely. Na žiadosti o fóliovníky sa odviedlo sedemnásť miliónov zo stanovených 63 miliónov dinárov. Vyše dvesto miliónov dinárov je  odvedených 5 500 starobným domácnostiam v rámci podpory nekomerčným  gazdovstvám. Celkove, doteraz 420 registrovaných poľnohospodárskych gazdovstiev realizovalo právo na 284 miliónov dinárov, k dispozícii budúcim záujemcom by malo byť ešte čosi nad 340 miliónov dinárov. Prostriedky sa stanovovali  a rozvrhovali podľa procedúry, aká sa uplatňuje v Európskej únii, s cieľom už teraz chystať výrobcov na to, aby v budúcnosti boli pripravení na uchádzanie sa o európske prostriedky.

Napriek viacerým prípravným opatreniam, stretnutiam a poradám, nie všetky úvery boli úspešné. Pre navonok formálne dôvody zlyhalo najmä udeľovanie dosť veľkých prostriedkov na úpravu kanalizačných systémov a vodovodných sietí – 290 miliónov dinárov – lokálnym samosprávam a miestnym spoločenstvám. Totiž zo 190 prihlášok len päť bolo správne vyplnených.

K pozitívnym výsledkom sekretariátu pre poľnohospodárstvo treba zaradiť i vloženie viac ako 1,2 miliardy dinárov do úpravy kanálovej siete vo Vojvodine. Sústavne a úspešne sa realizuje protipovodňová ochrana. Uvádza sa geo-informačný systém, ktorým sa pri súhre všetkých zdrojov, ľudských, poveternostných, hmotných a iných, má dosiahnuť kompletná a komplexná prístupnosť potrebných informácií.

Ozajstný prierez mnohých pomerov v poľnohospodárstve sa objavil aj v druhej časti prezentácie či konferencie, v rámci dialógu Ješića s novinármi o tých najpodstatnejších otázkach: kto má aké zákonné alebo hmotné predpoklady činiť sa v pôdohospodárstve, prečo nám je cena rožka 24 a kilogramu žita 16 dinárov, aká je bezpečnosť potravín, čo podnikať, aby sme sa ľahšie dostali na zahraničné trhy, ako čeliť monopolom… Všetko to sú nové skúšky do nových dní. Na ktoré už teraz a rýchlo treba poskytovať odpovede: predovšetkým cieľavedomou a účinnejšou agrárnou politikou a primeranými a väčšími investíciami do tohto odvetvia.

O. F.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs