Dvaja laureáti

4.jan 2013

Bez kamier, ale podnetne: Dvaja laureáti a Miroslav Vasin (v strede)

ROČNÉ UZNANIA VLÁDY APV V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI

Boj o skutočnú rodovú rovnosť trvá. A sú v ňom stále mnohé prekážky, aj keď si nahovárame, že žijeme vo vyspelej spoločnosti. Hoci v podstate ide o boj o taký systém hodnôt, ktorý v nás podnecuje to ľudské a dobré, nie vždy je ten úspešný. Stačí zalistovať si v chmúrnych štatistikách týkajúcich sa obetí domáceho a iného násilia, pozrieť sa dôkladnejšie vôkol seba, ako sa jednotlivci správajú k osobám opačného pohlavia. Európskemu a civilizačnému výdobytku modernej spoločnosti sa nie vždy darí aj v tých najvyvinutejších štátoch. A namiesto toho, aby sa všetky prípady narúšania integrity iného tam a tu chápali ako vážna výstraha a podnet postaviť sa rázne proti, ľudia často predstierajú nevšímavosť, alebo dokonca otvorene pritakávajú nekalým praktikám.

Na okolnosť, že sa o rodovej rovnosti čoraz menej rozpráva a akosi ochabol i záujem stupňovať počet inštitúcií, ktoré sa ňou zaoberajú, poukázal vo vestibule vojvodinskej vlády 28. decembra pokrajinský tajomník pre prácu, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin. Predtým než odovzdal ročné uznania dvom najnovším laureátom v oblasti rodovej rovnosti: prof. Dr. Branke Lazićovej, hlavne za prínos k zapájaniu sa a školeniu žien v oblasti organickej výroby, ako aj zástupcovi verejného obžalobcu v Zreňanine Slobodanovi Josimovićovi za iniciovanie inovačného modelu spolupráce viacerých inštitúcií na území Obce Zreňanin angažovaných na čeleniu násiliu páchanému na ženách, tajomník Vasin podčiarkol, že je piatková slávnosť vlastne naším hlasom protestu proti zanedbávaniu uvedenej otázky v spoločnosti.

– Nie je tu žiadna televízna kamera, lebo im je azda dôležitejšie, čo ktorýkoľvek politik povie ku ktorejkoľvek otázke. A mali by sme sa všetci hlboko zamyslieť i nad tým, že vrah, ktorý nedávno tak brutálne zavraždil svoju partnerku, má na svojom profile na sociálnej sieti až päťtisíc akože priateľov, – podčiarkol.

Podotkol tak isto skutočnosť, že si práve v takýchto pomeroch treba vážiť hrdinov boja o rodovú rovnosť, akými sú i dvaja laureáti. A jednoznačne si treba vážiť aj všetkých, ktorí sa pričinili alebo sa stále angažujú na tom, aby sa do boja o ozajstnú rodovú rovnosť zapojil čím väčší počet ľudí z justície, polície, vzdelávania, zdravotnej a sociálnej ochrany, – odkázal Vasin na záver udelenia uznaní.

                                                                                                Oto Filip


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs