DVE SCHÔDZE NRSNM: Obe búrlivé, druhá nedokončená

18.jan 2016

DVE SCHÔDZE NRSNM: Obe búrlivé, druhá nedokončená

Podobne ako vlani 14. decembra členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny nestihli vyčerpať kompletný rokovací program 9. schôdze, nedokončili ani 10. schôdzu v sobotu 16. januára. V zasadačke zhromaždenia obce Báčky Petrovec 23. prítomných členov Rady síce absolvovalo 10 bodov rokovacieho programu 9. schôdze, ale z 10. schôdze sa prehrýzli len cez prvé dva.

Pavel Surový v polemike s Annou Tomanovou-Makanovou

Pavel Surový v polemike s Annou Tomanovou-Makanovou

Ani prítomnosť konzulky Slovenskej republiky v Belehrade Oľgy Beňovej jednotlivcom neubrala na chuti predvádzať sa, plytvať časom a rušivo pôsobiť na prácu, do ktorej sa členovia Rady zase pustili s polhodinovým oneskorením. Hovorňu viackrát uzurpoval najmä Pavel Surový, ktorý dokonca spred mikrofónu poúčal pani konzulku o tom, ako by sa Slovensko malo stavať k otázke pomoci Slovákom v Srbsku.

Po úmornej diskusii, s častým odbočením od témy, čo „krášlilo“ obe sesie, Rada v rámci 9. schôdze jednohlasne schválila listinu II. kola súbehu na prijímanie žiakov do Žiackeho domova Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Poskytla kladné odborné stanovisko ku kvalite učebníc preložených do jazyka národnostnej menšiny (sú to: Zemepis pre 5. ročník ZŠ; Zemepis pre 6. ročník ZŠ; Zemepis, pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ; Dodatok z národných dejín Slovákov autora Samuela Čelovského; Príroda a spoločnosť pre 4. ročník ZŠ, ako i učebnice pre 4. ročník odbornej školy – odbor zdravotná sestra). Všetci prítomní hlasovali aj za podporu návrhu Rozhodnutia o počte zapísaných študentov do prvého ročníka študijných odborov financovaných z rozpočtu AP Vojvodiny. Zelenú dostala tiež iniciatíva NRSNM na finančné zabezpečenie dvoch štipendií z rozpočtu Pokrajinského sekretariátu pre vedu a technologický rozvoj pre študentov slovenskej národnosti, ktorí študujú v Slovenskej republike, ako i pozitívne stanovisko k názvom ulíc vo Futogu, Sriemskej Kamenici, Novom Sade, Veterniku, Starej Pazove a Zreňanine, taktiež k názvom parkov v Báčskom Petrovci. Jednohlasne bol prijatý aj návrh na členku správnej rady (Zuzany Lenhartovej) Galérie insitného umenia v Kovačici.

Rada jednohlasne formálne schválila informáciu o pridelení nezávislého revízora. Všetci prítomní taktiež zdvihli ruku pri hlasovaní za jednorazovú pomoc rodine Príbeľovcov z Bieleho Blata a zriekli sa v jej prospech diéty z 9. schôdze Rady. Pavel Surový informoval, že členovia z listiny Slováci vpred! svoje diéty zaslali už predtým. Jednohlasne sa Rada vyjadrila aj za poskytnutie 1,2 milióna dinárov Televízii Petrovec ako jednorazovej podpory na úhradu poplatkov za využívanie vysielača Crveni Čot.

Pavel Surový hovoril aj v prestávke...

Pavel Surový hovoril aj v prestávke…

V závere 9. schôdze NRSNM odzneli početné informácie. Ladislav Čáni povedal mená členov komisie, ktorá má za úlohu schváliť návrh scenára otváracieho programu Slovenských národných slávností (Ján Slávik, Slovenka Benková a Ladislav Čáni). Katarína Melegová Melichová poinformovala o účasti na kongrese Svetového združenia Slovákov v zahraničí a Svetlana Zolňanová hovorila o početných aktivitách, ktoré koncom roka podnikal Výbor pre vzdelávanie NRSNM.

O AKČNOM PLÁNE LEN OKRAJOVO

Je priam zarážajúce, že členovia Rady z listiny Slováci vpred! (ako si sami radi hovoria) značne viac času pobudli pred mikrofónom predtým, než prišla na rad debata o jednotlivých bodoch rokovacieho programu 10. schôdze NRSNM, než počas diskusie o Akčnom pláne na uskutočňovanie práv národnostných menšín. Rada totiž celú hodinu minula na diskusiu, ktorá sa rozvírila po tom, čo Pavel Surový a Janko Havran navrhli doplniť predostretý rokovací program o 12 nových bodov. Obaja nakoniec, spolu so všetkými prítomnými hlasovali za to, aby ich návrhy boli postúpené na prerokovanie jednotlivým výborom NRSNM.

... Pavla Marčoka „brali čerti“ a slovenská konzulka pani 0ľga Beňová sa raz nevedela načudovať...

… Pavla Marčoka „brali čerti“ a slovenská konzulka pani 0ľga Beňová sa raz nevedela načudovať…

V úvodných slovách o akčnom pláne Anna Tomanová-Makanová podčiarkujúc význam strategického dokumentu pre všetky národnostné menšiny v Srbsku o. i. poznamenala, že akčný plán na republikovej úrovni pripravila pracovná skupina v čele s predstaviteľom Ministerstva spravodlivosti Čedomirom Backovićom a expertom Sašom Gajinom. Okrem iného povedala, že priamo v pracovnej skupine boli zapojení predstavitelia národnostných rád Chorvátov, Bunjevcov, Rumunov, Vlachov, Maďarov, Bosniaci, Bulhari, Macedónci a Albánci. Ako informovala, ostatné národnostné rady v Srbsku nemali zastúpenie v pracovnej skupine (predsedníčka NRSNM bola pritom v roli predsedníčky Koordinácie národnostných rád), tak isto ako nebol zastúpený ani civilný sektor a ombudsman. Ministerstvo pre lokálnu samosprávu 3. decembra 2015 zavesilo návrh akčného plánu pre kapitolu 23 na svoju webovú stránku. Vyzvalo verejnosť, aby návrh pripomienkovala (do 23. decembra).

S ohľadom na skutočnosť, že pracovná skupina zasadala aj po 3. decembri, spoločná otázka národnostných menšín, ako povedala Tomanová-Makanová znela: O akom akčnom pláne sa vedie verejná diskusia, „keď my ešte aj ďalej pracujeme?“ Podotkla, že „spoločný návrh akčného plánu bol vytvorený len 28. decembra.“ O pripomienkach verejného a civilného sektora, vrátane tých, ktoré mal ombudsman, vraj pracovná skupina vôbec nerokovala.

„Nakoniec, na spoločnom zasadnutí všetky návrhy Koordinácie národnostných rád boli pozmenené, zvlášť keď ide o informovanie a vzdelávanie“ – uzavrela hlava NRSNM. O jednotlivých segmentoch akčného plánu, o tom, čo v konečnom návrhu nie je, a bolo predostreté, hovorili Svetlana Zolňanová (vzdelávanie), Ján Slávik (kultúra), Ján Litavský (informovanie) a Jarmila Agarská (úradné používanie jazyka a písma). Predsedníčka Rady vyzvala všetkých členov, aby si pozorne prečítali a pripomienkovali návrh akčného plánu.

Rada tiež zobrala na vedomie odstúpenie z postu členky NRSNM Anny Chrťanovej-Leskovac, ktorú na 9. schôdzi vymenovali za riaditeľku Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Juraj Bartoš 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs