EUROKOMPAS 2014: Monitorovanie a pomoc kandidátom

5.jún 2014

EUROKOMPAS 2014: Monitorovanie a pomoc kandidátom

Z nedávnej výstavy karikatúr na tému Mýty a predsudky o EÚ: Nikola Otaš – Bočný vietor

Z nedávnej výstavy karikatúr na tému Mýty a predsudky o EÚ: Nikola Otaš – Bočný vietor

V procese rozšírenia Európskej únie čas sa čoraz výraznejšie stáva jedným z rozhodujúcich činiteľov. Z viacerých strán už počuť upozornenia, že by nedostatočne rýchly proces rozšírenia únie mohol mať za následok aj niektoré negatívne scenáre, ktoré by prípadne ohrozili proces demokratizácie a rozvoja krajín západného Balkánu. Bez ohľadu na všetky takéto úvahy, naše je však pokračovať štandardným prístupom v eurointegrácii, lebo iná a lepšia alternatíva nie je, vedomí si pritom zostrených podmienok vstupu a vlastných zložitých povinností na tejto ceste.

Významnou zložkou prístupových rokovaní je aj predkladanie správ a monitorovanie. Komisia totiž má povinnosťsústavne informovať radu a Európsky parlament o pokroku kandidátskych krajín prostredníctvom ročných strategických dokumentov a individuálnych správ o pokroku v jednotlivých krajinách. Monitoruje tiež plnenie referenčných kritérií a pokrok v príslušných opatreniach. Pozorovanie pokračuje až do vstupu, keďže umožňuje poskytovať ďalšie usmernenia v čase, keď krajiny preberajú povinnosti súvisiace s členstvom. Dáva taktiež záruku súčasným členským štátom, že novovstupujúce krajiny spĺňajú podmienky pre vstup.

Európska únia už roky poskytuje pomoc a podporu kandidátom pripravujúcim sa na členstvo. Ako je známe, ich pokrok smerom k nej predovšetkým závisí od toho, v akej miere uskutočňujú reformy potrebné na splnenie kritérií pre vstup. Dosť často sú formálne väzby kandidátskych krajín s Európskou úniouzakotvené v rozličných dohodách.
Len keď sú rokovania o všetkých kapitolách uspokojivo skončené pre obidve strany, ich výsledkysa zapracujú do návrhu zmluvy o pristúpení. Ak návrh získa podporu komisie, rady a Európskeho parlamentu, zmluvu podpíše a ratifikuje kandidátska krajina, ako aj všetky členské štáty. Keď je zmluva o pristúpení podpísaná, kandidátska krajina sa stáva pristupujúcim štátom. To znamená, že má právo na určité dočasné výsady, kým sa stane členským štátom Európskej únie.

 

Ako pristupujúci štát môže pripomienkovať pripravované návrhy únie, jej oznámenia, odporúčania alebo iniciatívy. Získava štatút aktívneho pozorovateľa  orgánov a agentúr EÚ, kde má právo sa vyjadriť, nie však hlasovať. Keď je už proces ratifikácie skončený, zmluva o pristúpení nadobúda platnosť v stanovený deň a pristupujúci štát sa stáva členským štátom.

Pre krajiny západného Balkánu bol v roku 2000 ustanovený osobitný postup nazvaný stabilizačný a asociačný proces (SAP). Ten sleduje tri ciele: stabilizáciu a rýchly prechod k trhovej ekonomike, podporu regionálnej spolupráce a budúci vstup do EÚ. Pomáha krajinám regiónu vybudovať kapacity na prijatie a implementáciu európskych noriem. V rámci SAP únia ponúka krajinám západného Balkánu obchodné koncesie, zmluvné vzťahy a hospodársku a finančnú pomoc. Od roku 1991 poskytla únia na pomoc západnému Balkánu približne za dve desaťročia viac než 12 mld. eur, čo predstavuje celosvetovo jednu z najvyšších pomocí na obyvateľa.

                 Oto Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs