EUROKOMPAS 2014: Oblasti acquis

29.máj 2014

EUROKOMPAS 2014: Oblasti acquis

Z výstavy karikatúr Predsudky a mýty o EÚ: práca Pridruženie autora Vladu Trtića, ktorá získala 2. cenu

Z výstavy karikatúr Predsudky a mýty o EÚ: práca Pridruženie autora Vladu Trtića, ktorá získala 2. cenu

Rokovania o členstve v EÚ spravidla trvajú niekoľko rokov a ich tempo a dĺžka závisia najmä od schopnosti uchádzačov zladiť počas tej doby vlastné zákonodarstvo s právnymi výdobytkami únie.

Pred niekoľkými rokmi obvyklou praxou bolo otvárať najprv ľahšie kapitoly so zámerom, aby sa štát lepšie poinformoval o spôsobe vedenia rokovaní. Tie najkomplexnejšie otázky vzťahujúce sa na rozpočet, poľnohospodárstvo, justíciu, ochranu životného prostredia, regionálne politiky boli ponechané na koniec. Od roku 2012 sa rokovania o členstve v EÚ riadia novým princípom, ktorý trvá na vláde zákonov. Začínajú sa teda kapitolami 23 (súdnictvo a základné práva) a 24 (spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť).

Ako základ začiatku samotného technického negociačného procesu komisia EÚ vypracuje správu o preverovaní pre každú kapitolu a každú krajinu. Tieto správy sa predkladajú rade. Je vecou komisie, aby dala odporúčanie, či začať rokovania o danej kapitole alebo žiadať, aby sa najprv splnili určité podmienky, inak nazývané referenčné kritériá. Kandidátska krajina potom predloží svoju negociačnú pozíciu. Na základe návrhu komisie rada prijme spoločnú pozíciu EÚ umožňujúcu začať rokovania.

Kapitol pravidiel EÚ, teda acquis je v súčasnosti tridsaťpäť. Nimi sú: l. voľný pohyb tovaru, 2. voľný pohyb pracovníkov, 3. právo usadiť sa a sloboda poskytovať služby, 4. voľný pohyb kapitálu, 5. verejné obstarávanie, 6. obchodné právo, 7. právo duševného vlastníctva, 8. politika hospodárskej súťaže, 9. finančné služby, l0. informačná spoločnosť a médiá, 11. poľnohospodárstvo,12. bezpečnosť potravín, veterinárna a rastlinolekárska politika,13. rybné hospodárstvo, 14. dopravná politika, 15. energetika, 16. dane, 17. hospodárska a menová politika, 18. štatistika, 19. sociálna politika a zamestnanosť, 20. podniková a priemyselná politika, 21. transeurópske siete, 22. regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov, 23. súdnictvo a základné práva, 24. spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť, 25. veda a výskum, 26. vzdelávanie a kultúra, 27. životné prostredie, 28. ochrana spotrebiteľa a zdravia, 29. colná únia, 30. vonkajšie vzťahy, 31. zahraničná, bezpečnostná a obranná politika, 32. finančná kontrola, 33. finančné a rozpočtové ustanovenia, 34. inštitúcie a 35. iné oblasti.

Ak už EÚ odsúhlasila spoločnú pozíciu za jednotlivé kapitoly acquis a ak už kandidátska krajina prijala spoločnú pozíciu EÚ, rokovania o danej kapitole sú ukončené, ale iba dočasne. Prístupové rokovania únie fungujú totiž na princípe, že nič nie je dohodnuté, kým nie je dohodnuté všetko, takže kapitoly sú definitívne uzavreté až na konci celého negociačného procesu.

  Oto Filip

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs