Najlepší pôjdu na výlet

1.jún 2014

Najlepší pôjdu na výlet

Vyvrcholením súťaže detí zo škôl so slovenským vyučovacím jazykom v Srbsku z materinského jazyka je Republiková súťaž zo slovenského jazyka. Tohto roku ju úspešne zrealizovali v piatok 23. mája v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. V spoločnosti svojich pedagógov sem pricestovali žiaci 7. a 8. ročníka základnej školy, ktorí sa svojimi vedomosťami osvedčili na nižších úrovniach tejto súťaže. V Petrovci teda súťažilo 48 žiakov z 12 škôl z celej Vojvodiny. Organizátormi súťaže sú Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovakistická vojvodinská spoločnosť.

Najúspešnejší žiaci

Najúspešnejší žiaci

Po minútke ticha venovanej obetiam záplav a živelnej pohromy súťažiacich a učiteľov v mene domácich privítal riaditeľ školy Ján Brna. O význame podujatia a jeho prínose k zveľadeniu slovenčiny na týchto priestranstvách hovorila PaedDr. Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Po rozdelení do skupín žiaci v štyroch učebniach riešili testy, ktoré prichystala univerzitná profesorka Dr. Anna Makišová.

Po ukončení lehoty na riešenie testov, kým hodnotiaca komisia v zložení predsedníčka Dr. A. Makišová a členky Mr. Zuzana Týrová, Jasna Uhláriková, Alena Pešková a Mariena Korošová hodnotila odpovede, žiakom usporiadali poznávaciu prechádzku Petrovcom a návštevu tunajšieho gymnázia, Galérie Zuzky Medveďovej a Matice slovenskej v Srbsku.

Súťaž uzavreli dohovorom, že si každý účinkujúci zaslúžil päťku zo slovenčiny a vyhlásili najúspešnejších žiakov, ktorí sa potešili aj týždňovému pobytu v Slovenskej republike v júni tohto roku. Medzi žiakmi 8. ročníka vynikli Vladimír Zima z Kulpína a Rebeka Majdlíková z Padiny, ktorí získali prvé miesto, druhá bola Katarína Rumanová zo Starej Pazovy a tretia Hana Čížiková z Kovačice. V kategórii žiakov 7. ročníka excelovala Ivona Bírešová z Kovačice, na druhom mieste zakotvil Dávid Kalko z Pivnice a tretie miesto obsadila Emília Jana Pálešová z Erdevíka.

Súťaž svojou prítomnosťou poctili aj predstavitelia školskej správy z Nového Sadu – náčelník Petar Viđikant a Ondrej Molnár.

 Okrúhly stôl o transkripcii priezvisk

Ako transkribovať slovenské priezviská do srbčiny vysvetlila Dr. Anna Makišová

Ako transkribovať slovenské priezviská do srbčiny vysvetlila Dr. Anna Makišová

Kým sa žiaci pokúšali čím úspešnejšie riešiť testy, ich pedagógovia, počtom 30, z podnetu predsedníčky Asociácie slovenských pedagógov Márie Andrášikovej v zborovni petrovskej základnej školy absolvovali okrúhly stôl na tému Problémy transkribovania priezvisk a uplatňovanie inovatívnych metód v slovenskom jazyku. Prítomným prichystali prednášky, resp. prezentácie Dr. Anny Makišovej Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny, Dr. Daniely Marčokovej Spracované texty s použitím inovatívnych metód, ako i prezentáciu Márie Kotvášovej-Jonášovej a Anny Hrkovej Lektúra trochu inak. Po každej časti nasledovala diskusia a výmena skúseností a na záver i vyhodnotenie akreditovaného seminára.

                                                                                                                                                Jaroslav Čiep

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs