EUROKOMPAS 2014: Prvé negociačné kapitoly

25.jún 2014

EUROKOMPAS 2014: Prvé negociačné kapitoly

Vedúci Delegácie EÚ v Srbsku Michael Davenport

Vedúci Delegácie EÚ v Srbsku Michael Davenport

Krajina nárokujúca stať sa členom Európskej únie napreduje k tomu rokovaniami o jednotlivých kapitolách. Keď sa kritériá definované jednou z kapitol splnia, príslušná oblasť sa uzaviera a pristupujúca krajina sa venuje kapitole ďalšej. Samozrejme, má i možnosť súbežne sa angažovať na realizácii kritérií z viacerých oblastí. V niekoľkých pokračovaniach zostáva stručne ozrejmiť podstatu každého z tridsaťpäť krokov, ktoré treba zdolať na ceste eurointegrácie.

Prvou kapitolou prístupového procesu je voľný pohyb tovaru. Európsky vnútorný trh so stovkami miliónov spotrebiteľov patrí k najväčším na svete. Stimulovaním obchodu v rámci EÚ, znižovaním nákladov obchodných transakcií a zvyšovaním produkcie prispieva k európskej prosperite. Jednotný trh únie vychádza z predpokladu, že tovar, ktorým sa obchoduje na trhu jedného členského štátu, môže voľne prechádzať do iných členských štátov. Zásada voľného pohybu tovaru teda znamená, že pohybu tovaru v rámci EÚ nemožno brániť akoukoľvek prekážkou. A význam jednotného trhu je nielen v spomínanom odstránení prekážok, ale aj vo vzniku nových pracovných príležitostí, tým i v raste celkovej prosperity únie.

Ďalšou, v poradí druhou kapitolou, je voľný pohyb pracovníkov, v podstate znamenajúcou, že občania EÚ z jednej členskej krajiny môžu pracovať v inej členskej krajine. V praxi zamestnávatelia sa na tzv. pracovníkov migrantov musia dívať a správať sa k nim rovnakým spôsobom – ohľadom pracovných podmienok, sociálnych a daňových úľav – ako aj v prípade domácich robotníkov.

Treťou kapitolou je právo usadiť sa a sloboda poskytovať služby. Ide o to, že pristupujúca krajina musí zabezpečiť právo podnikateľského usadenia sa pre štátnych príslušníkov EÚ a právne osoby únie z ktorejkoľvek jej členskej krajiny. Okrem toho kandidátska krajina musí zabezpečiť i slobodu poskytovania cezhraničných služieb. Právne výdobytky únie tiež harmonizujú pravidlá, ktorými sa zabezpečuje vzájomné uznávanie kvalifikácií a diplomov medzi členskými krajinami.

Voľný pohyb kapitálu je názov štvrtej oblasti. Znamená to, že okrem voľného pohybu tovaru a pracovníkov budúca členská krajina musí odstrániť, s určitými výnimkami, všetky prekážky pohybu kapitálu: tak vnútri Európskej únie, ako aj medzi členskými krajinami a tretími štátmi. Smernica o boji proti praniu peňazí a financovaniu teroristov žiada od bánk a iných podnikateľských činiteľov identifikovať zákazníkov a prihlásiť jednotlivé transakcie, zvlášť tie veľkej finančnej alebo inej hodnoty. Kľúčovou požiadavkou v boji proti finančnej kriminalite je vznik účinných administračných kapacít, ako i kapacít na realizáciu iných opatrení, vrátane spolupráce dozorných telies, polície a justície.

Oto Filip

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs