Farmárstvo je v trende

2.feb 2016

Farmárstvo je v trende

NOVÝ AKREDITOVANÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM NA SPU V NITRE

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre našim mladým študentom netreba špeciálne predstavovať. Veľa mladých Slovákov z Vojvodiny vyštudovalo alebo stále študuje na tejto univerzite.

farmarstvoNovinkou v tomto roku je, že Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov na SPU ponúka nový akreditovaný bakalársky študijný program farmárstvo. Záujemcovia ho budú môcť študovať od septembra roku 2016.

Absolventi tohto študijného programu získajú teoretické vedomosti o princípoch a podstatných faktoch vzťahujúcich sa k poľnohospodárskym systémom. Nadobudnuté praktické zručnosti a schopnosti im umožnia navrhovať a realizovať poľnohospodárske systémy v konkrétnych agroklimatických podmienkach, riadiť technologické procesy v poľnohospodárskej sústave a hodnotiť poľnohospodárske systémy podľa stanovených parametrov kvality. Zároveň získajú aj poznatky o manažmente.

V rámci výučby budú študenti absolvovať také predmety ako je napr. botanika, zoológia, morfológia stavovcov, pedológia a základy geológie, všeobecná rastlinná výroba, ochrana a tvorba životného prostredia, všeobecná zootechnika, výživa zvierat, krmovinárstvo, všeobecná zoohygiena, manažment chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, hydiny a malých hospodárskych zvierat, mechanizácia živočíšnej a rastlinnej výroby, hodnotenie poľnohospodárskych produktov konzervovanie a úprava krmív a ďalšie.

Odborník tohto zamerania nájde uplatnenie ako stredný riadiaci a výkonný pracovník v technicko-hospodárskej oblasti poľnohospodárskych podnikov zaoberajúcich sa rastlinnou alebo živočíšnou produkciou, v technologickom procese poľnohospodársko–potravinárskych podnikov a v samostatnom podnikaní v oblasti agropotravinárskeho komplexu spôsobom farmového hospodárenia. Zároveň bude platným odborníkom v podnikoch biologických a chemických služieb a komerčných inštitúciách, ako aj vo vedeckovýskumných a vzdelávacích inštitúciách. V danom študijnom programe prakticky všetci absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na 2. stupni.

Ľubica Sýkorová

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs