Čo znamená „podvrhnúť sa operácii“?

2.feb 2016

Čo znamená „podvrhnúť sa operácii“?

 

jazykomyly-logo (1)Spojenie „podvrhnúť sa operácii“ by znalci spisovnej slovenčiny  zhodnotili ako veľmi sporné. Aj napriek tomu, že medzi nami príslušníkmi slovenského vojvodinského spoločenstva často počuť, že sa naši známi, priatelia „podvrhli operácii“, veru by sa zle povodili v tomto úkone. V srbčine je síce spojenie podvrgli su se operaciji nie diskutabilné, celkom vystihuje podstatu veci. Avšak v slovenčine je prípad už iný. Sloveso podvrhnúť nie je významovo rovnoznačné so slovesom podvrgnuti, i keď sú tieto dve slovesá čo do zvukovej stránky veľmi podobné. Čo teda znamená sloveso podvrhnúť: je to so zlým úmyslom niečo, niekoho potajomky niekde umiestniť, podstrčiť: tajomníkovi podvrhli, podstrčili sfalšované dokumenty. Jedným z významov je i vpašovať: povedzme vpašovať drogy. Dokonca aj podhodiť: napríklad ježibaba podhodila princeznej šteňa. No a z týchto niekoľko riadkov nám je celkom jasné, že spojenie podrobiť sa operácii je nezmyselné.

Slovenčina pripúšťa v tomto ohľade spojenie podrobiť sa operácii. V Krátkom slovníku slovenského jazyka pri hesle podrobiť sú ešte tieto významy: podriadiť, podmaniť si krajinu hospodársky, sú napr. podmanené národy; alebo istou činnosťou urobiť predmetom zásahu: podrobiť román kritickej analýze, ako i podrobiť pacienta vyšetrovaniu. No a zvratné sloveso podrobiť sa zase môžeme použiť v týchto prípadoch: aj podriadiť sa, poddať sa: podrobiť sa rozkazu, národ sa nepodrobil násiliu…; aj súhlasiť s vykonaním niečoho na sebe, so sebou, podvoliť sa, privolať: podrobiť sa skúške, operácii.

V tejto súvislosti treba upozorniť na nesúvislosť slovies podrobiť a nadrobiť. My vieme neraz povedať, že sme podrobili chlieb mačkám, psíkom… a tu robíme chybu. Polámať, pomrviť na drobné kúsky chlieb, čokoládu… je nadrobiť, povedzme nadrobiť si chlieb do polievky. V súvislosti s týmto slovesom sa hodí spomenúť i ten druhý význam: prirobiť niečo k niečomu, predĺžiť, zvýšiť: nadrobiť tyč o pol metra, nadrobiť sveter − nadpliesť, ako i nadpracovať, napr. nadrobiť zmeškané hodiny.

Anna Horvátová

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs