ZASADAL VÝBOR PRE VZDELÁVANIE NRSNM

3.feb 2016

ZASADAL VÝBOR PRE VZDELÁVANIE NRSNM

Členovia Výboru pre vzdelávanie NRSNM sa dnes na zasadnutí v Novom Sade venovali aktuálnym témam z tejto oblasti.

Konštatovali, že je potrebné stredoškolákom tlmočiť možnosť skladania prijímacích skúšok na Univerzite v Novom Sade v materinskej reči, lebo sa netreba zrieknuť tohto práva. Dohodli sa tiež, že budú sledovať stav a situáciu v teréne.

Čo sa týka učebníc konštatovali, že je slovenská menšina jediná, ktorá má učebnicami krytý vzdelávací proces v základných školách, ale i to, že nikto podľa zákona nie je povinný vydávať učebnice pre stredné školy. V tomto smere sa treba prihovárať na zasadnutiach Koordinácie národnostných rád.

Ako bolo počuť na dnešnom zasadnutí, do Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je zaslaných 20 projektov, čo pomôže, aby sa zrealizoval plán práce VPV v bežnom roku. Osobitnú pozornosť na zasadnutí venovali projektom Mediálna podpora pri zápise žiakov do slovenských tried, ako i Slovenčina aj pre predškolákov.

Ako pred zasadnutím informovala Svetlana Zolňanová, koordinátorka VPV, akčný plán v oblasti vzdelávania je odovzdaný do vlády, ako i do Bruselu. Určité veci sa podarilo zaradiť do tohto plánu, ako napríklad vypracovanie odlišných modelov, ktoré budú ponúkané v oblasti menšinového vzdelávania.

DSCF7562

Zo zasadnutia Výboru pre vzdelávanie NRSNM

Druhá vec, ktorá sa podarila, je ustrážiť zákon o učebniciach a učebných pomôckach. Konkrétne ministerstvo ponúka memorandum, ktorý podpíšu NR určitej menšiny, Ústav pre učebnice, ako jediný vydavateľ na jasliach štátu, a Ministerstvo školstva, ktorým sa zaviaže, že menšinové učebnice budú vydávané priebežne tak ako národnostné rady budú podávať žiadosti, čiže NR sa tým stáva partnerom pri tejto činnosti.

Tretia závažná vec sa vzťahuje na dozor nad školami. V roku 2017 by sa podľa akčného plánu mal do školskej správy dostať osvetový poradca, ktorý bude hovoriť aj po slovensky, teda pre všetky menšiny.“

Keď ide o finančný plán VPV, S. Zolňanová informovala, že sú požiadavky vždy vyššie ako možnosti, ale podľa jej mienky sa v bežnom roku podarí zabezpečiť 7 až 7,5 milióna dinárov.

Ohľadom formovania odborných tímov na vypracovanie učebných osnov koordinátorka Zolňanová povedala, že v rámci stratégie vzdelávania tak pre slovenskú menšinu ako i vzdelávania menšín v Srbsku postrehli, že je potrebné začať s vyučovaním materinského jazyka už v predškolských ustanovizniach.

Elena Šranková

 

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs